Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp.

Det är två lagar som styr vilken hjälp du kan få; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.

Stöd enligt LSS
Syftet med lagen och insatserna är att du ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du får möjlighet att leva som andra.

Kontakta Norra Dalarnas Myndighetsservice för att få veta vad du kan få hjälp med.

Vem kan söka insatser enligt LSS?
För att få insatser utifrån lagen ska du omfattas av det man kallar lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Rätten gäller om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS måste du tillhöra någon av de grupper människor, kallade personkretsar eller målgrupper, som beskrivs i lagen.

LSS-personkrets delas in i tre grupper

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i vardagen och som har ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, därefter prövas om du har rätt till den insats du ansökt om. Om du inte omfattas av LSS-personkrets kan du få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Du kan ansöka om följande insatser enligt LSS:
LSS innehåller tio insatser för särskilt stöd och särskild service:

 • avlösarservice i hemmet
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • daglig verksamhet (ej personkrets 3)
 • familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • kontaktperson
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • ledsagarservice
 • personlig assistans
 • råd och stöd (ansöker du om hos landstinget)

Stöd enligt SoL
Du som har en funktionsnedsättning men inte omfattas av en personkrets enligt LSS kan få hjälp genom Socialtjänstlagen, SoL.

Utifrån SoL kan du ansöka om vissa insatser och sedan få ett beslut som är bedömt utifrån dina behov.

Kontakta Norra Dalarnas Myndighetsservice för att få veta vad du kan få hjälp med.

Senast uppdaterad: 3 januari 2022