Frågor och svar om coronaviruset covid-19 för dig som vårdnadshavare

Våra förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Vi jobbar samtidigt med en beredskap för olika scenarion i våra förskolor och skolor, till exempel om det blir stor frånvaro av barn eller personal, eller om regeringen uppmanar till distansarbete i grundskolor.

Vid sjukdom

Om ditt barn visar tecken på förkylning, även lindriga sympton, ska barnet stanna hemma. Sjukanmäl barnet på SchoolSoftlänk till annan webbplats.

Barn från förskoleålder – t.o.m. 9 år: stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i 48 timmar. Om endast lindriga symptom kvarstår efter en vecka, kan man återgå till förskolan.
Barn från 10 år och uppåt: stanna hemma tills barnet är allmänt förbättrad sedan 2 dygn, i totalt minst en vecka (observera att för barn äldre än 10 år rekommenderas testning).

Om någon i familjen är bekräftat smittad av covid-19 ska barnet, även om det är symtomfritt, stanna hemma (gäller från och med 1 december 2020). Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor om grundskolan

Om ditt barn är fullt frisk och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Skolverket har fattat beslutlänk till annan webbplats om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga förskola och skola av smittskyddssynpunkt.

Frågor om förskolan och fritids

I dagsläget är det samma avgift och regler som tidigare som gäller.

Du behåller din plats på förskolan. Anmäl barnets frånvaro i SchoolSoftlänk till annan webbplats och prata gärna med förskolans personal om att du kommer att ha ditt barn hemma en längre period.

Det är den ordinarie uppsägningstiden på 1 månad som fortsatt gäller. Du säger upp platsen skriftligt, använd vår uppsägningsblankett.

Om ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom mer än 30 dagar kan du ansöka om sänkt avgift. Skriv ett brev till oss och komplettera med läkarintyg. Avgiften kan sänkas från dag 31 och framåt.

Om det beslutas att de ska stängas kommer vi inte att ta ut någon avgift för platsen på förskola/fritids under den stängda perioden.

Eftersom vi fakturerar i efterhand kommer du att märka detta på fakturan nästa månad.

Regeringen har beslutat att om förskolan och grundskolan stänger har vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten rätt till barnomsorg. Detta gäller även barn i behov av särskilt stöd.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas barnomsorg.

Du ska prata med din arbetsgivare om du behövs på arbetet vid en stängning. Om arbetsgivaren bedömer att du behövs och du har ett samhällsviktigt arbete ska du anmäla ditt behov av barnomsorg till oss.

Läs mer på MSB:s webbsida: Samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats

Ditt barn har rätt till plats i förskola och fritids om

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten, eller
  • du är ensamstående vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete.

Om ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete kan ditt barn gå i förskola/fritids de dagar som barnet bor hos dig.

När en vårdnadshavare blir korttidspermitterad, helt eller delvis, har man rätt att ha kvar sin plats på förskolan i samma omfattning som tidigare. En permitterad person har kvar sin anställning och ska vara tillgänglig för arbete när behovet uppstår igen.

Du har rätt att ha ditt barn i förskolan/fritids de tider som du arbetar under din korttidspermittering. Rapportera ditt schema i SchoolSoft.

Om förskolan är öppen har du rätt till plats som vanligt. Vi kan inte begränsa rätten till förskola för vissa barn och det har inte skett några förändringar om det i regelverket från myndigheterna i dagsläget.

Ja, ditt barns inskolning kommer att ske enligt plan. Tänk på att kontakta förskolan om ditt barn blir sjuk och du behöver ändra startdatum.

Om några nya direktiv kommer från myndigheterna som gör att vi behöver ändra barnets inskolning kommer vi att kontakta dig.

Du kan flytta fram datumet för inskolning. Ta kontakt med personalen på din förskola, så kan ni tillsammans bestämma ett senare datum.

Öppna förskolan i Orsa drivs av Svenska kyrkanlänk till annan webbplats. Vi hänvisar därför frågor om öppna förskolan dit.

Frågor om smitta, sjukdom och allergi

Våra förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Vi uppmanar både personal och elever att bidra till minskad smittspridning genom att tvätta händerna ofta, vara hemma när vi är sjuka och att hosta/nysa i armvecket. Vi har också förstärkt städning och städrutiner.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Läkaren känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Nej, även yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Ja, alla med symtom på luftvägsinfektion/förkylning uppmanas att avstå fysiska kontakter som riskerar att sprida smitta (enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten). Därför ska ditt barn vara hemma även vid lindriga symtom, till exempel

  • snuva
  • hosta
  • ont i halsen
  • feber

När ditt barn (1-5 år) är friskt ska barnet stanna hemma ytterligare två dygn innan barnet går tillbaka till förskolan.

Barn i åldern 6-9 år som inte testas, kan återgå till skolan om de har varit symptomfria i 48 timmar. Om de endast har kvar lindriga symptom efter en vecka, kan de också återgå till skolan.

För barn från 10 år och uppåt med lindriga symptom som skulle kunna vara covid-19 gäller samma rekommendationer som för vuxna – att stanna hemma och boka tid för PCR-provtagning.

Barn från 10 år som inte testas, ska stanna hemma tills de har mått allmänt bättre i minst 48 timmar och i totalt minst en vecka.

Ja, även yngre barn och elever som är symtomfria och som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever ska göra. Folkhälsomyndigheten förändrar från och med 1 december rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Var extra uppmärksam på om du eller andra i hushållet får symtom.

Om du känner igen ditt barns besvär som pollenallergi (barnet har haft allergi tidigare år med klassisk rinnsnuva eller täppa, kliande ögon etc.) och det hjälper med allergibehandling är barnet välkommet till förskolan eller skolan.

Film Jönköpings kommun - Så skiljer du allergi från covid-19länk till annan webbplats

Vi följer Folkhälsomyndigheten som följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vi tvättar händerna före maten och försöker i möjligaste mån att undvika trängsel i matsalarna. Vi har också reducerat salladsbuffén och byter ut skålar och serveringsbestick oftare.

Rädda barnen har ett bra stödmaterial om hur du som vårdnadshavare pratar med ditt barn om corona.

Rädda barnen - Så pratar du med ditt barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

På krisinformation.se finns bra information om hur du pratar med oroliga barn om coronaviruset.

Krisinformation.se - Så pratar du med barn om coronavirusetlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 8 januari 2021