Frågor och svar om hur vi skyddar boende, brukare och personal från covid-19

Här finns information och frågor och svar på hur vi skyddar oss och andra mot covid -19. Det handlar främst om boende/brukare på gruppboenden, trygghetsboenden och äldreboenden. Det handlar också om skyddsutrustning och rutiner för personalen.

Nej, i nuläget har vi inga bekräftade fall av smitta i våra verksamheter.

Observera att detta gäller boende/brukare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter, inte om det eventuellt finns personer bosatta i kommunen som är bekräftat smittade.

De som är närmast berörda, det vill säga anhöriga till boende/brukare inom Omsorgen och personal kommer att bli informerade så fort som möjligt.

Vi vill berätta och vara så öppna som vi bara kan, men vi kommer inte alltid att kunna berätta allt. Anledningen är patientsekretess och hantering av känsliga personuppgifter. Information om en enskild individs hälsotillstånd är sekretessbelagd information. Vi kan försöka beskriva läget i allmänna ordalag, men vi kan inte berätta något som kan leda till att en person identifieras och att sekretessbelagd information om den enskilde röjs.

Vår intention är att kommunicera externt om/när vi får in smittan i vår verksamhet. Vår plan är i så fall att rapportera antal smittade per verksamhet, men inte på avdelningsnivå. På en avdelning kan det finnas så få boende/brukare att vi riskerar att avslöja vem det handlar om i det fall vi skulle berätta. Av samma anledning kan vi heller inte berätta på avdelnings- eller verksamhetsnivå när någon inom personalen blir konstaterat smittad.

Vi kommer heller inte rapportera om misstänkt smittade, bara bekräftade fall.

Vi försöker aldrig att mörka något, vi tjänar inget på att tysta ner en fråga. Det skapar bara ryktesspridning och minskar förtroendet för vår verksamhet. Men vi måste beakta patientsekretess och hantering av känsliga personuppgifter och vi hoppas att alla har förståelse för detta.

Det nationella besöksförbudet togs bort den 1 oktober, men eftersom smittspridningen i länet just då ökade markant så rekommenderade Smittskyddsenheten på Region Dalarna att länets kommuner skulle vara fortsatt restriktiva med besök inomhus.

I nuläget har Dalarna en långsam ökning av smittspridning som inte skiljer sig från resten av landet, därför har Smittskydd Dalarna ändrat sin rekommendation. Det innebär att inomhusbesök på Orsagården och Lillåhem nu är möjliga.

Boka besök innan och välj gärna utomhusbesök

Orsa kommun uppmanar dock att besökare fortsätter att boka in besök innan man kommer till boendet och att man fortsätter att välja utomhusbesök om det är möjligt. Anledningen är att besöken ska bli så säkra som möjligt. Kommunen har sedan tidigare köpt in utrustning som till exempel utomhusvärme som fungerar bra vid utomhusbesök nu när det inte är så varmt ute.

Det är fortsatt viktigt att vi skyddar våra äldre och våra riskgrupper. Tänk därför noga på detta inför ett besök:

  • Stanna hemma vid minsta symptom som kan tyda på covid-19.
  • Genomför besök om möjligt utomhus.
  • Följ rekommendationerna om fysiskt avstånd.
  • Tvätta händerna ofta och noga.
  • Om du varit sjuk ska det gått minst 7 dagar sedan insjuknande och minst 48 timmar sedan du hade några symptom.
  • Om du veterligen varit i kontakt med en person med misstänkt/bekräftad covid-19 undanbedes besök i minst 14 dagar efteråt.

Alla våra medarbetare ska vara hemma vid minsta lilla symtom. Nedanstående regler gäller alla medarbetare från och med 1 september.

  • Medarbetare som testats negativt för covid -19 ska vara symtomfria 48 timmar innan de kommer tillbaka till jobbet.
  • Medarbetare som testats positivt för covid -19 eller varit sjuka men inte testat sig – förutom att de ska vara symtomfria 48 timmar innan återgång till arbete så ska det dessutom ha gått 7 dagar sedan första sjukdomssymtom.

Basala hygienrutiner

Vi är noga med att våra medarbetare ska följa de basala hygienrutinerna. Läs mer om de basala hygienrutinerna på Socialstyrelsens webbplats. länk till annan webbplats

Basal hygien omfattar bland annat handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och förkläden. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning.

Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Begränsa antalet medarbetare som vårdar sjuka

Om en boende/brukare blir sjuk försöker vi att begränsa antalet personal som vårdar den personen.

Visir

Personalen inom nästan alla vård- och omsorgsverksamheter använder visir i ansiktsnära moment, det vill säga vårdmoment när personalen är mindre än 1 meter ifrån brukaren. Detta är en extra skyddsåtgärd för att minska eventuell smittrisk.

Region Dalarna rekommenderar följande skyddsutrustning vid vård av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19: Visir, förkläde, munskydd och handskar (vid kontakt med kroppsvätskor).

Här finns en film från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom förklarar vilken utrustning som behövs i vården. länk till annan webbplats

I normala fall, det vill säga när personalen vårdar brukare/boende som inte visar tecken på sjukdom eller som inte har bekräftad smitta av covid–19 använder personalen skyddsutrustning enligt den basala hygienrutinen. länk till annan webbplats
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Olika typ av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning. 

Bilder med personal iklädda full skyddsutrustning är oftast tagna på intensivvårdsavdelningar eller sjukvårdsavdelningar som behandlar konstaterat smittade i covid -19. Där utförs ibland arbetsmoment i patienternas luftvägar.

Det kan till exempel handla om intubering som innebär att man för in ett plaströr i munnen och ner i luftröret på patienten när patienten ska kopplas till en respirator. Vid intubering kan väldigt små droppar bildas från patienten. Dessa mycket små droppar kallas aerosoler och stannar längre kvar i luften och kan då inandas. Aerosolsmitta är inte samma sak som droppsmitta, som kan inträffa när någon nyser eller hostar.

Vid sådana arbetsmoment behöver sjukvårdpersonalen använda andningsskydd. Inom äldrevården utförs mycket sällan aerosolbildande arbetsmoment. Men det är ändå viktigt att skydda sig när man vårdar sjuka patienter och att då använda ansiktsvisir och munskydd. Det är också viktigt att använda handskar om man kommer i kontakt med kroppsvätskor.

Arbetskläder tillhandahålls på arbetsplatsen och får inte tas hem efter arbetspasset. Personalen byter dagligen till rena arbetskläder och även under arbetsdagen om kläderna skulle bli smutsiga under arbetspasset. Kläderna tvättas i kommunens tvätteri.

Personal i hemtjänsten gör inköp till brukare, det är en del i arbetet. När personalen kör hemtjänstens bilar får de inte använda sina egna privata kläder. Bilen är en arbetsplats och att undvika privata arbetskläder på arbetsplatsen är ett sätt att förhindra smittspridningen mellan vårdmiljön och personalens hemmiljö.

Om personalen jobbat nära brukarna innan de åker och handlar så byter de arbetskläder innan inköpen görs. Vi levererar hem varorna men är aldrig vårdnära vid dessa tillfällen utan håller avstånd .

Vi befinner oss i en pandemi och en situation vi aldrig stått inför tidigare. Det är naturligt att känna någon typ av oro, det gör nog de flesta. Du som är anhörig ska veta att vi i kommunen gör allt i vår makt för att skydda våra boende/brukare och vår personal.

För oss är det viktigt att följa de råd och rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten på Region Dalarna. De bygger på expertkunskaper, och även om det inte finns kunskap om allt eftersom viruset är nytt så är experterna bäst på att göra bedömningar utifrån sin allmänna erfarenhet av smittskydd och vård.

Hör gärna av dig till kommunen om du har frågor. Och var noga med att vara källkritisk inför den information du möter i sociala medier och på andra ställen.

Ja, äldre och funktionshindrade i vår verksamhet är riskgrupper och därför prioriterade när det gäller att testa. Om någon av dessa grupper har sjukdomssymtom kontaktar vi Region Dalarna, det är läkare som avgör om personen ska testas. Personerna som testas gör det i sin hemmiljö av sjuksköterska. Vi har testat flera personer de senaste månaderna, men ingen har hittills testats positiv för covid-19.

Personal

All personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet som får sjukdomssymtom testas. Det sker i enlighet med den nationella provtagningsstrategin om att testa vårdpersonal och personal inom omsorg.

I takt med att fler testas och med anledning av att smittan är så spridd i samhället har bekräftade fall av smitta även konstaterats bland kommunens personal. Vi kommer inte kommunicera inom vilken verksamhet dessa personer jobbar. Anledningen är att uppgifter om hälsa och sjukdom kring en enskild person är sekretessbelagda, om vi skulle ange en verksamhet är risken stor att det skulle gå att identifiera vem det är.

De personer som har minsta lilla sjukdomssymtom ska stanna hemma från jobbet. För vårdpersonal gäller dessutom att de ska stanna hemma 7 dagar efter första sjukdomssymtom och de två sista dygnen ska vara helt symtomfria.

Vi har hittills inga större bortfall av personal inom någon verksamhet och vi har hittills inga smittade boende/brukare inom vård och omsorg, där de flesta hör till en riskgrupp.

Det är inte kommunens ansvar att jobba med smittspårning. Det är Region Dalarna som ansvarar för detta.

Så här jobbar Region Dalarna med smittspårning

I samhället råder allmän smittspridning och det är omöjligt att ta reda på varifrån smittan kommer. Det är också resurskrävande att ta reda på vilka, förutom hushållskontakter, som kan ha utsatts för smittan.

När det gäller covidpositiva personer inom kommunernas hemtjänst eller boenden har Regionen alltid kontakt med aktuell enhetschef. Regionen tar reda på hur det ser ut med sjuka boende/brukare, sjuk personal, och hygienrutiner. Regionen har alltid koll på vilka boenden och hemtjänstgrupper som drabbats.

För personal inom sjukvård eller kommunal omsorg, tar Regionen också alltid reda på var de arbetar.

Ja, vi försöker begränsa så personalen jobbar hos ungefär samma boende/brukare i den mån vi kan. Om en boende/brukare skulle ha sjukdomssymtom är detta extra viktigt.

Om en sjuksköterska bedömer att personen skulle vara i behov av akutsjukvård kontaktar vi läkare på Region Dalarna för samråd om var patienten vårdas bäst.

Om den boende/brukaren inte är så sjuk att den behöver akutsjukvård så isolerar vi den boende/brukaren i sitt boende.

Vi planerar också för att kunna öppna en speciell avdelning där vi bara vårdar covid-19-patienter om det skulle behövas vid ett större utbrott.

I nuläget ser vi ingen brist på skyddutrustning. Inom Omsorgen inventerar vi veckovis våra förråd och försöker fördela mellan verksamheterna så utrustningen ska räcka längre.

Vi samverkar med andra kommuner i länet och Region Dalarna och lånar av varandra vid behov. Vi har just nu det vi behöver och vi arbetar med utöka vårt lager.

Vi har ändrat våra städrutiner under coronapandemin i hela kommunen. Vi fokuserar mer på ytdesinfektering av kontaktytor.

Om en boende/brukare skulle få sjukdomssymtom så tar vi inte in städpersonal utan vårdpersonalen som vårdar den boende/brukaren städar, detta för att förhindra smittspridning.

De flesta av våra boende/brukare är riskgrupper och därför har vi olika rutiner för att skydda dom, till exempel besöksförbud på boenden och de basala hygienrutinerna.länk till annan webbplats

För personalen ser vi att den skyddsutrustning vi har och de basala hygienrutinerna är nog för att skydda personalen, även de som befinner sig i en riskgrupp.

Oro för smitta är inte ett giltigt skäl att inte utföra sina arbetsuppgifter eller att inte infinna sig på arbetet. Men arbetsgivaren behöver självfallet ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position. Här får man göra en bedömning i det enskilda fallet.

Nej, det får vi inte göra. Vi bedriver lagstadgad verksamhet, de personer som kommer till våra boenden har biståndsbeslut på detta och vi måste ta emot dom om vi har plats. Men vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridning på våra boenden. Vid inflyttning och växelvård utförs screening (provtagning för covid-19) enligt rekommendationer från Smittskydd Dalaran. Vi

Kommunen har jobbat med den planeringen sedan i början av mars. Vi har prioriterat vilka verksamheter som är samhällsviktiga och vilka som vi måste prioritera om vi inte mäktar med att bedriva alla våra verksamheter. Det handlar om vård, omsorg, kost och barnomsorg till föräldrar som har samhällsviktiga arbeten. Vi har även inventerat all personal som inte jobbar inom de prioriterade samhällsviktiga verksamheterna för att vid behov kunna flytta dom tillfälligt till andra arbetsuppgifter.

Vi har en plan för att kunna hantera så mycket som 50 procents sjukbortfall i personalen, då får vi ställa om och jobba annorlunda.

Vi rekryterar och skolar in vikarier löpande, så det finns folk att ringa in om vi skulle ha det behovet. I de prioriterade verksamheterna har vi också prioriterat vissa arbetsuppgifter i det fall att vi inte kan göra allt vi gör till vardags.

Vi försöker med andra ord förbereda oss så gott vi kan, och samtidigt vara flexibla eftersom vi vet att allt inte går att förutse vid en krissituation.

Vi ser inte att det finns någon anledning i nuläget. Barn eller elever som har minsta sjukdomssymtom ska gå hem. Det gäller även personal inom dessa verksamheter.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020