Gräva och schakta

Här hittar du svar på många frågor som handlar om gräv- och schaktarbeten. Här finns bland annat ansökningsblanketter för grävtillstånd i gatumark, schaktanvisningar och information om hur du gör en trafikanordningsplan.

Varningsskylt för vägarbete.

Trafikplanering vid vägarbete
Arbete på väg måste planeras noggrant för att skydda både trafikanter och de som arbetar på platsen. Dessutom måste både gående och fordon kunna ta sig fram på ett bra och säkert sätt.

Trafikanordningsplan
Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid en trafikarbetsplats, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs. Planen talar också om ifall det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet. Det är byggherren, eller dess underentreprenör, som ansvarar för att trafikanordningsplanen görs. Den ska vara klar för granskning av väghållaren två veckor innan arbetet börjar.

Ansökan om grävtillstånd
Du ansöker om grävtillstånd genom att fylla i uppgifter om vem som ska gräva, var det ska göras och när det ska göras. En färdig trafikanordningsplan samt karta ska skickas med som bilaga. Du kommer att få svar om tillstånd från kommunens trafikansvariga.

Ansök om grävtillstånd , 176.5 kB.

Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter om arbeten på väg kan du mejla till: orsa.kommun@orsa.se

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019