Kommunen ser över anslutningsväg till nya bostadsområdet Löva strand

Publicerad: 30 augusti 2023

Under strategiutskottet på tisdagen den 29 augusti informerade kommunen om det arbete som görs för att få fram en anslutningsväg till Löva strand. Kommunen ser över olika förslag och kommer genomföra dialog med boende och fastighetsägare under hösten.

Löva strand är ett delvis nytt bostadsområde som kommunen planerar för att skapa nya attraktiva bostäder. Det kommer att ligga vid Orsasjön mellan Styversbacken och Löva badplats och gränsa till Lisselhedsvägen.

Inför kommande arbete med detaljplan för området behöver lämpliga trafikstråk för att ta sig till och från Löva strand utredas. Nuvarande anslutningsvägar brister bland annat i framkomlighet och bärighet.

De olika förslagen som ses över handlar om att förbättra nuvarande vägar alternativt dra nya vägar. Arbetet innebär att titta på förutsättningar på framkomlighet, trafiksäkerhet, plankorsning med järnvägen samt anpassning till befintlig bebyggelse.

Olika intressenter har hörts och kommer att höras i arbetet. Boende och fastighetsägare kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023