Orsa kommun gör utredning om vatten och avlopp (VA) i södra Orsa

Kommunen beslutade den 14 maj att göra en utredning av hur man ska skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa. Beslutet togs av styrgruppen för kommunens VA-plan.

Orsasjön, utsikt från södra Orsa

Den 14 maj beslutade kommunen att genomföra utredningen utifrån det förslag som presenterats tidigare. Till förslaget gjordes tillägget att kommunen även ska utreda finansieringsmöjligheter för enskilda fastighetsägare om det blir en kommunal anläggning.

Här är några aktiviter i utredningen som kommer inledas inom kort:

  • Onsdag den 22 maj - Orsa kommun och Sörmedsjöns vattenförening träffas
  • Miljökontoret bjuder in till drop-in-möten för fastighetsägare i Holen, Vångsgärde, Lisselhed, Lunden och Styversbacken i Holens bystuga den 10 juni och 11 juni klockan 15.00 - 18.00. Anledningen är att Miljönämnden ändrat i prioriteringen i tillsynsplanen för enskilda avlopp. Tillsyn av enskilda avlopp i södra Orsa inleds under hösten 2019.

Varför gör kommunen VA-utredningen?

Orsa kommuns VA-plan har som syfte att säkerställa att invånare och besökare i Orsa kommun har bra dricksvatten och ett omhändertagande av avloppsvatten som säkerställer en god livsmiljö.

I VA-planen gör kommunen bedömningen att förutsättningarna till en långsiktigt hållbar VA-försörjning i södra Orsa (Holen, Vångsgärde, Lisselhed, Lunden) behöver utredas. Området kan uppfylla kriterier för kommunal utbyggnadsskyldighet av det kommunala VA-nätet. Kommunen påbörjar genomförandet av utredningen enligt styrgruppens beslut. Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för revidering av VA-planen till 2021. .

Protokollet från mötet den 14 maj kommer att publiceras på orsa.se så snart det är justerat.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020