Planer på helt nytt särskilt boende i Orsa

Kommunen planerar att bygga ett nytt särskilt boende som ska ersätta nuvarande Lillåhem och Orsagården. Förslaget, som det ser ut just nu, är att det nya boendet ska ligga på Storgärdet, öster om Blästgatan.

Sedan en tid tillbaka finns ett beslut att renovera nuvarande Lillåhem till dagens krav och standard för ett särskilt boende. I projekteringen har det visat sig att det rent byggnadstekniskt är svårt att få till en bra lösning där.

Förhandlingar har då istället förts med fastighetsägaren till Orsagården för att skapa en helhetslösning för allt särskilt boende i kommunen. Förhandlingarna har dock avbrutits eftersom kommunen och fastighetsägaren står för långt ifrån varandra när det gäller priset för fastigheten.

Helt nytt särskilt boende

Planen är nu att bygga ett helt nytt särskilt boende som ska ersätta nuvarande Lillåhem och Orsagården. Nuvarande Lillåhem kommer då omvandlas till ett så kallat trygghetsboende. Lillåhems kök kan byggas om för att klara större kapacitet och delar av byggnaden kan fortsätta användas till förskola. På så sätt kan kommunen undvika att bygga nya lokaler för dessa verksamheter.

– Ett nybygge gör att vi får rätt anpassade lokaler för de boende och rätt anpassade lokaler för medarbetare ur arbetsmiljösynpunkt på ett kostnadseffektivt sätt, säger kommunalråd Mikael Thalin (C)

Storgärdet - strategiskt bra läge

I utredningen av var boendet ska placeras har kommunen haft fem olika alternativ i närheten av centrum. Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet har varit delaktiga i urvalet av plats. Området vid Storgärdet ligger bra till och kommunen bedömer att det finns möjlighet att bygga boendet i ett plan vilket är viktigt för tillgängligheten.

Strategiutskottet föreslår att kommunstyrelsen prioriterar området öster om Blästgatan på Storgärdet för byggnation av ett nytt särskilt boende. Kommunstyrelsen kommer att besluta i frågan under sitt möte den 24 juni.

I september kommer ärendet tillbaka till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut om nybyggnation. Innan det ska det prioriterade områdets förutsättningar utredas ytterligare, bland annat behovet av detaljplaneändring.

Senast uppdaterad: 28 november 2022