Inget beslut om bygge av nya förskoleavdelningar – frågan ska utredas mer

Under måndagens kommunfullmäktigesammaträde var frågan om bygget av nya avdelningar på Trimsarvets förskola på agendan. Beslutet blev att avdelningarna Lindan 1 och 2 tillfälligt flyttar till Lillåhems lokaler under juli 2020. Frågan om ett eventuellt bygge på Trimsarvet kommer att utredas vidare.

Trimsarvets förskola

På Digerberget i Orsa finns två förskolor - Trimsarvet och Lindan. Förskolan Lindan har två avdelningar. Förskolan har under en längre tid haft bristfälliga lokaler som orsakat dålig arbetsmiljö hos barn och personal. Lokalerna behöver renoveras och ventilationen har i flera år fått anmärkningar vid inspektioner av Miljökontoret. Dessutom är lokalerna uppdelade i tre våningsplan, vilket inte är optimalt för verksamheten.

Utredning under hösten 2019

Vid en utredning som gjordes under hösten framkom två förslag på lösningar. Den ena var att verksamheten på Lindorna skulle flyttas tillfälligt till Lillåhem i centrala Orsa. Flytten skulle på sikt kunna bli permanent, beroende på vilka beslut som tas om det nya särskilda boendet som ska byggas i Orsa, hur skolköken ska planeras och utbyggnation av bostäder i södra Orsa. Den andra lösningen var att bygga ut Trimsarvet med två nya avdelningar. Kommunstyrelsen beslutade i oktober att föreslå alternativ två för kommunfullmäktige, det vill säga att bygga ut Trimsarvet.

Men beslutet i kommunfullmäktige den 25 november blev istället att Lindan 1 och 2 tillfälligt flyttas till Lillåhems lokaler i centrala Orsa från och med juli 2020 och att frågan om att bygga nya förskoleavdelningar ska utredas mer avseende behov, integrering, placering och kostnader men även utifrån ett helhetsgrepp över hela kommunens behov.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020