Kommunfullmäktige beslutade om budget år 2020

Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för nästa år. Det nya statliga kostnadsutjämningssystemet är ett välkommet tillskott, men ett fortsatt effektiviseringsarbete är nödvändigt för att klara av en sviktande ekonomisk konjunktur och stora investeringar.

Miniräknare och sedlar på ett bord

Redan i juni fick kommunchef Ann-Therese Albertsson i uppdrag av kommunstyrelsen att komma med förslag för att minska de ekonomiska ramarna under 2020. Anledningen var besked på försommaren om minskade statliga bidrag till skola och förskola.

Förslagen som togs fram innebar omfördelningar, inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar om ca 3,8 miljoner kronor. Av dessa genomfördes utgiftsminskningar på cirka en miljon kronor. Bland annat genom att en tjänst drogs in inom verksamhetsområde Samhälle, detta kunde dock lösas utan uppsägningar.

Ökade kostnader

Under hösten har ökade kostnader för bland annat personlig assistans inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och för gymnasiet försämrat prognosen. Därför har budgeten för år 2020 inom dessa områden ökats med 2,7 miljoner respektive 0,7 miljoner kronor.

Utökade ekonomiska ramar

Projektet med byggnation av nytt särskilt boende förväntas påverka budgeten år 2020 med en ökad årlig kostnad på 3 miljoner kronor.

I budget finns också utökningar för andra verksamheter i kommunen med sammanlagt 5,4 miljoner kronor under nästa år för att bland annat finansiera följande:

  • Barnomsorg på kvällstid (verksamhetsområde Lärande)
  • Hälso- och sjukvård och äldreomsorg, bland annat förlängning av handledartjänster för att få in nya medarbetare i verksamheten (verksamhetsområde Omsorg)
  • Solenergiutbyggnad, investeringsplan för skolorna. (medel till kommunstyrelsens förfogande)


Kostnadsutjämningssystemet – hur påverkar det Orsa?

Riksdagen har beslutat om förändringar i kostnadsutjämningssystemet mellan kommuner som träder i kraft redan 2020. För Orsas del innebär det ökade intäkter på ca 10 miljoner kronor per år när förändringen får full effekt.

De senaste skatteprognoserna för 2020, där nytt kostnadsutjämningssystem ingår, är omkring 7 miljoner kronor högre än tidigare. Då har också en kostnadsutjämning utifrån hur många LSS-ärenden kommunerna hanterar tagits med i beräkningen. Samtidigt står det nu än mer klart att vi står inför en avmattning i konjunkturen, vilket kan komma påverka framtida skatteprognoserna negativt.

Sammanfattningsvis

Kommunfullmäktiges beslut innebär ett budgeterat överskott 2020 med 12,6 miljoner kronor, men åren därefter blir det betydligt kärvare. Tillsammans med stora investeringsbehov och en förväntad konjunkturnedgång ställs krav på effektiviseringar och prioriteringar de kommande åren.

 – De senaste åren har vi i Orsa kommun haft en stabil ekonomi och i förhållande till andra kommuner har vi ett bra utgångsläge. Oväntade kostnadsökningar inom bland annat LSS och gymnasiet har snabbt förändrat förutsättningarna. Vi behöver nu arbeta fokuserat för att klara utmaningarna framåt, säger kommunalrådet Mikael Thalin(C)

Senast uppdaterad: 18 juni 2020