Orsas nya äldreboende föreslås heta Slipstenen

Det nya äldreboende som planeras vara färdigt år 2023 och som ska ersätta Lillåhem och Orsagården föreslås få namnet Slipstenen. Det beslutade utskottet för Omsorg under onsdagen.

Äldre kvinna i rullstol, vårdpersonal håller handen på kvinnans axel. Foto.

Under hösten 2019 beslutade Orsa kommun att det ska byggas ett nytt omsorgsboende för de äldre som har allra störst behov av vård och omsorg, ett så kallat särskilt boende (SÄBO).

Nu finns också ett förslag på namn för det nya boendet. Slipstenen är väl förankrat i Orsas historia och symboliseras även i kommunvapnet. Det slutliga beslutet om namnet på det nya boendet fattas på kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni.

Val av plats

Kommunen utredde lämpliga områden för nybygget. I valet av plats fördes dialog med många olika aktörer, bland annat de lokala äldreorganisationerna för att få in de äldres egna perspektiv. Centrumnära och tillgängligt var två starka önskemål. Valet föll till slut på området öster om Murargränd (Storgärdet).

Det kommunala fastighetsbolaget Orsa Lokaler har fått i uppdrag att bygga det nya omsorgsboendet och arbetet med exempelvis framtagandet av en ny detaljplan och projektering av marken är i full gång.

Planering av antalet lägenheter

I Slipstenen planeras byggnation av 90 lägenheter för permanentboende fördelat på 10 avdelningar. Dessutom planeras 18 lägenheter för korttidsboende fördelat på 2 avdelningar. Några lägenheter kommer utformas för möjlighet till parboende.

Mer information kommer publiceras löpande på kommunens webbplats under projektets gång.

Senast uppdaterad: 3 september 2020