Orsa kommun gör en Lex Sarah-anmälan av brister i hanteringen av familjehemsplacering

Kommunen anmäler sig själv i en så kallad Lex Sarah anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Anledningen är att det framkommit brister i en utredning och uppföljning av en familjehemsplacering av ett barn i förskoleåldern.

Under 2018 placerade socialtjänsten ett barn i ett familjehem. Under hösten 2019 kom en anonym orosanmälan in som uppmärksammade att barnet for illa. Under utredningen som kommunen gjorde efter orosanmälan framkom uppgifter som gjorde att barnet omplacerades och att en polisanmälan gjordes i början av 2020.

Kommunen Lex Sarah-anmäler utredning och uppföljning

Kommunen anmäler nu sig själv i en så kallad Lex Sarah till Inspektionen för vård och Omsorg (IVO) för att utreda var verksamheten brustit när det gäller utredningen och uppföljningen av familjehemmet.

– De barn som är familjehemsplacerade är redan utsatta och därför är det extra allvarligt när barnen också utsätts i det familjehem som ska vara barnens trygghet. Socialtjänsten har ett stort ansvar för barn som placeras i familjehem och vi ser att vi brustit i att utreda och följa upp placeringen. Vi jobbar kontinuerligt med att säkerställa att det finns tydliga rutiner för en rättssäker handläggning av familjehemsplacerade barn så att sånt här inte ska kunna hända. Barnen måste få sina behov tillgodosedda på ett för dom tryggt och förutsägbart sätt, säger Ulla Jansson som är IFO-chef i Orsa kommun.

– Det är oerhört allvarligt när det framkommer att ett barn som vi har ansvar för far illa. Vi vet sedan tidigare att vi haft brister i det systematiska kvalitetsarbetet, och vi jobbar hårt och målmedvetet med att förbättra det. En del i det systematiska kvalitetsarbetet handlar om hur vi jobbar med avvikelser, och vad vi kan lära oss av dem för att undvika att göra om de misstag vi ändå upptäcker i vår verksamhet. Det här är ett exempel på att vi i vart fall kommit en viss bit på den vägen, och jag upplever att vi agerade snabbt och korrekt när vi väl fick kännedom om missförhållandena, säger Håkan Yngström (C) som är ordförande i omsorgsutskottet i kommunen.

Senast uppdaterad: 15 maj 2020