Orsaskolan och Mora gymnasium satsar på systematiskt våldsförebyggande arbete

Elever och lärare på Orsaskolan och Mora gymnasium lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

Introduktionen till MVP hölls av Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN.

Introduktionen till MVP hölls av Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN.

Orsaskolan och Mora gymnasium deltar i utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention, MVP. Det är en del av skolornas långsiktiga systematiska värdegrundsarbete.

MVP är en bred och tidig våldsförebyggande insats riktad till unga. Programmet fokuserar på att förebygga våld, kränkningar och mobbning. Genom MVP tränas unga och vuxna att agera som förebilder i vardagen och ingripa vid en kränkande eller våldsam situation. Träningen sker bland annat genom regelbundna gruppdiskussioner kring tänkbara scenarier.

Om du vill veta mer om hur Orsaskolan och Mora gymnasium arbetar med utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention, läs intervjuerna nedan med respektive skolas rektor.

Fem frågor ställda till rektor Christine Alexandersson

Orsaskolan har under 2019 utbildat personal för att bli MVP-ledare. När startade skolan med MVP-lektioner för eleverna?

Vi inledde vårt arbete med MVP under januari 2020, då med samtliga elever i årskurs 7.

Hur många klasser är det som deltar i utbildningen? Hur många elever berörs?

Det är två klasser som vi arbetar med den här och förra terminen, det är totalt 64 elever som berörs.

Vad är skolans mål med MVP-arbetet?

MVP arbetet genomsyrar hela skolans arbete mot kränkningar. Det är grundstenen i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kan ni redan nu se att MVP-arbetet har lett till någon förändring på skolan, hos personal eller elever?

Vi i personalen pratar mycket MVP på våra möten. En gemensam grundsyn har vuxit fram främst hos personalen. Hos eleverna tror vi skillnaden kommer att växa fram mer tydligt i det fortsatta arbetet, då fler och fler elever ingår i utbildningen.

Hur ser planen ut framåt med MVP-arbetet på skolan?

I januari 2021 kommer samtliga av skolans elever i årskurs 7 att inleda arbetet med modulerna. För att hålla arbetet levande för årskurs 8 kommer vi var sjätte vecka ha uppföljning av det MVP arbete som de genomfört de senaste två terminerna, de kommer då jobba med utvalda moduler.

Fem frågor ställda till rektor Magnus Andersson

Moragymnasium har under 2019 utbildat personal för att bli MVP-ledare. När startade skolan med MVP-lektioner för eleverna?

Vi startade lektionerna januari 2020.

Hur många klasser är det som deltar i utbildningen? Hur många elever berörs?

Fyra klasser och ca 100 elever.

Vad är skolans mål med MVP-arbetet?

Att jobba med de här viktiga frågorna som annars lätt kan försvinna i det övriga som vi lär eleverna. Vi vill att ungdomarna ska få tid och möjlighet att diskutera frågor som är viktiga i ett annat perspektiv och utvecklas även på det planet.

Kan ni redan nu se att MVP-arbetet har lett till någon förändring på skolan, hos personal eller elever?

Inte ännu. Vi hann bara börja innan vi gick över till distansundervisning och då fick MVP-arbetet ligga på is.

Hur ser planen ut framåt med MVP-arbetet på skolan?

Vi hoppas på att två av ledarna som höll i första omgången med eleverna kommer att utbilda sig till utbildare. Därefter är planen att de ska utbilda en tredjedel av all personal varje år under en treårsperiod.

Två frågor till MVP-ledare Maria Kåks

Kan du berätta vad ni gör på MVP-lektionerna?

Vi pratar om ämnen som kan vara tuffa att prata om, våld, droger etc. Eleverna får vara med och diskutera om hur man gör i olika situationer

Hur tycker du att det har varit att arbeta med MVP-lektioner med eleverna?

Kul. En svårighet är att nå alla elever. En del tar större plats än andra, vissa ämnen kan vi kanske också behöva prata mer om.

MVP-lektionerna ökar medvetenheten och kunskapen om olika former av våld och kränkande beteende. Stort fokus ligger på att reflektera kring våldspyramiden som illustrerar hur en acceptans av ”lindriga” och vardagliga former av våld och kränkningar legitimerar grövre våld. Hur till exempel en ”låt gå attityd” gentemot skojbråk och sexistiska eller rasistiska kommentarer kan medföra att detta blir normaliserat i skola och samhälle och hur gränser för vad som är kränkningar och våld därmed förskjuts.

Arbetet med MVP sker i samarbete med organisationen MÄN (tidigare Män för jämställdhet).

Läs mer om MVP på organisationen MÄNs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 maj 2021