Arbetsgrupp förordar bygget av Slipstenen framför att bygga om Orsagården

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen har granskat det inkomna förslaget från Offentliga hus om att bygga om Orsagården till nytt särskilt boende. Arbetsgruppens bedömning är att ombyggnationen av Orsagården skulle bli minst lika dyr i drift som bygget av det planerade boendet Slipstenen på Storgärdet, men ändå inte leva upp till kommunens krav.

Karta och miniräknare. Hand på person som sitter och räknar. Foto.

Orsa kommun planerar att bygga ett nytt särskilt boende. Planeringen har pågått sedan 2016 och ett boende med 108 platser, Slipstenen, planeras byggas på Storgärdet i Orsa.

Vid sammanträdet den 15 februari i år beslutade Kommunfullmäktige att återremittera frågan om nytt särskilt boende. Anledningen var att företaget Offentliga hus, som äger nuvarande Orsagården, hörde av sig och visade intresse för att bygga om Orsagården till ett billigare pris än vad Slipstenen beräknas kosta. Frågan skulle återremitteras för att utreda Offentliga hus förslag, samtidigt som planeringen av Slipstenen gick vidare.

Orsagården utrett tidigare

Orsa kommun har tidigare utrett möjligheten att bygga ut Orsagården. Då konstaterades att fastigheten var för liten för behovet, men att kommunen skulle kunna förvärva mark i anslutning. Kostnaderna bedömdes dock bli lika höga som vid en nyproduktion och ändå inte uppfylla kraven för verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade därför den 30 september 2019 om att bygga ett helt nytt särskilt boende på Storgärdet.

Arbetsgrupp granskar utifrån kommunens ramprogram

En arbetsgrupp av tjänstemän i kommunen har nu granskat det nya underlag som kommit in från Offentliga hus. Arbetsgruppen består av kommunchef, omsorgschef, ekonomichef, VD för Orsabostäder och Orsalokaler och kommunens projektledare för det nya särskilda boendet. Arbetsgruppen har utgått ifrån det så kallade ramprogrammet när de gjort sin granskning. Ramprogrammet är en lista på vilka krav kommunen har på boendet för att det ska uppfylla lagkrav för fastigheten och verksamheten, bli ett trivsamt och tryggt boende för de äldre och en trevlig och funktionell arbetsplats för personalen. Ramprogrammet innehåller också ritningar och tidsplan.

– Det finns delar i förslaget som inte uppfyller kraven i vårt ramprogram, det finns också delar som är otydliga och där vi inte med säkerhet kan säga om de uppfyller ramprogrammets krav. Det gör att vi fortsatt rekommenderar bygget av Slipstenen framför en ombyggnation av Orsagården, säger kommunchef Marie Ehlin.

Avvikelser i förslaget från Offentliga hus

Här är några av de frågor som arbetsgruppen lyft fram i Offentliga hus förslag:

  • Det är svårt att bygga om en befintlig äldre byggnad så att den motsvarar dagens krav. Det framgår inte klart att Boverkets byggnadsregler (BBR) uppfylls, till exempel om hela byggnaden klarar energi och ljudkrav. Vid en omfattande ombyggnad krävs dagens BBR-krav.
  • Ritningen visar på otillgängliga entréer, genom huvudentrén når man inte heller alla avdelningar.
  • Fler funktioner, som förråd och personalytor, är placerade i källaren som har för låg takhöjd för att klara dagens ventilations- och arbetsmiljökrav.
  • Verksamheten i ritningen är på tre plan. Det går inte att nå flyglarna på våning två utan att ta sig ner ett våningsplan och gå upp igen.
  • Samlingslokaler och administrativa lokaler ligger på bottenplan. Det är långa korridorer på boendeenheterna. Flödet ger försämrade synergieffekter och innebär svårigheter för effektivt personalanvändande.
  • Läkemedelsförråd finns inte på varje plan och spolrummen för att ta hand om smutsigt gods är inte hygieniskt placerade.
  • Det är inte heller klarlagt om byggnaden är möjlig att renovera på grund av detaljplansändringar som krävs. Det handlar om risk för översvämningar och att utrymningsvägarna behöver förtydligas.
  • En viktig grundprincip är om kommunen ska hyra eller äga sina fastigheter. Att hyra fastigheten blir på sikt dyrare än att köpa eftersom justering av dagens räntenivåer skulle göra hyran orimligt hög. Offentliga hus redovisar att ett eventuellt köp av byggnaden efter renovering skulle kosta 255 miljoner kronor. Det är svårt att bedöma om kalkylen från Offentliga hus kommer att hålla då den inte är detaljkalkylerad. Det är heller inte tydligt om kommunen skulle kunna köpa fastigheten i befintligt skick och själv bygga om den till en rimlig kostnad.

– Kostnadsmässigt landar vi på att Offentliga hus förslag blir lika dyrt som att bygga helt nytt på Storgärdet. För Slipstenen kommer vi få statsbidrag och vi har fått ett positivt planeringsbesked från Länsstyrelsen, så det talar också för Slipstens fördel, säger Marie Ehlin.

Beslut i strategiutskottet 30 mars

Underlaget från arbetsgruppen ska nu beslutas av kommunens strategiutskott på ett möte den 30 mars. Då får politikerna ta ställning till den granskning som arbetsgruppen gjort. Politikerna kommer också få möjlighet att ställa frågor till Offentliga hus under mötet.

Senast uppdaterad: 23 mars 2021