Kommunen fortsätter planera för att bygga särskilda boendet Slipstenen

Under tisdagen beslutade strategiutskottet att föreslå kommunstyrelsen att inte gå vidare med det förslag som Offentliga Hus lämnat in om att bygga om Orsagården till nytt särskilt boende. Kommunen kommer att gå vidare med förslaget om att bygga Slipstenen - ett helt nytt boende på Storgärdet. Ärendet går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ritning av exteriör, trädgård och vattenspegel för nya äldreboendet Slipstenen. Illustration.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen har granskat Offentliga Hus förslag om hur en ombyggnation av Orsagården skulle gå till. Arbetsgruppen har utgått ifrån det så kallade ramprogrammet när de gjort sin granskning. Länk till annan webbplats. Ramprogrammet är en lista på vilka krav kommunen har på boendet för att det ska uppfylla lagkrav för fastigheten och verksamheten, bli ett trivsamt och tryggt boende för de äldre och en trevlig och funktionell arbetsplats för personalen.

Arbetsgruppen kom fram till att det finns flera viktiga frågor som är obesvarade, till exempel om det är möjligt att bygga på befintlig tomt då det måste planeras för översvämningsrisk och utrymningsvägar. I flera delar var det också otydligt om ramprogrammets krav uppfylldes. Arbetsgruppens bedömning var att ombyggnationen av Orsagården skulle innebära en lika hög, eller till och med högre årlig driftskostnad som bygget av det planerade boendet Slipstenen på Storgärdet, men ändå inte leva upp till kommunens krav.

Beslut om att fortsätta planeringen av Slipstenen

På mötet under tisdagen var Offentliga Hus inbjudna för att presentera sitt förslag och svara på frågor. Ledamöterna på strategiutskottet diskuterade olika delar i förslaget. Utskottet beslutade till slut att föreslå för kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF) att bygga det särskilda boendet Slipstenen enligt uppdaterat beslutsunderlag och att kommunstyrelsen efter genomförd upphandling får fatta beslut om att sätta igång byggnationen.

– Att efter om- och tillbyggnad fortsätta att hyra av Offentliga hus skulle enligt presenterad indikativ hyra innebära ungefär samma årliga kostnad som ett nybygge i egen regi. Vi är tveksamma till en del av lösningarna, bland annat att det blir ett korridorboende och flera olika entréer varav en på baksidan av byggnaden. Att köpa Orsagården för att genomföra en så genomgripande ombyggnation bedömer vi som ett stort ekonomiskt risktagande med tanke på nya detaljplanekrav och att uppfylla Boverkets byggkrav. Med ett nybygge får vi ett modernt, anpassat och framtidsinriktat boende som kommunen äger och förvaltar själv och utskottets förslag till kommunfullmäktige är därför att gå vidare med projekt Slipstenen., säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Gunilla Frelin (M) yrkade på att strategiutskottet skulle skicka ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag och att återigen bjuda in Offentliga hus för att få ställa ytterligare frågor. Hon reserverade sig mot strategiutskottets beslut.

Senast uppdaterad: 19 april 2021