Historiskt högt ekonomiskt resultat för koncernen Orsa kommun år 2020

Resultatet för koncernen under förra året blev 40 miljoner kronor, varav kommunen stod för 30 miljoner och de kommunala bolagen för 10. Anledningen är en i grunden stabil ekonomi och ökade statsbidrag på grund av coronapandemin.

Tavla med siffrorna 2020, granskas genom ett par glasögon. Foto.

Under måndagen den 12 april godkände kommunstyrelsen årsredovisningen för 2020 som redovisar hur kommunen uppfyllt ekonomiska mål och verksamhetsmål. 2020 var ett mycket omtumlande år som påverkat kommunens verksamheter på många olika sätt. Prognoser för intäkter och kostnader har varit svåra att förutse. Statliga bidrag för pandemin, till exempel ersättning för sjuklönekostnader och ökat inköp av material, har gjort att Orsa kommun redovisar ett historiskt högt resultat.

– Det höga resultatet är såklart mycket positivt. Dessutom har vi haft en medveten långsiktig ekonomisk planering där vi samlat i ladorna. Det känns tryggt när vi nu står inför många spännande utvecklingsprojekt i kommunen, bland annat bygget av ett nytt och modernt äldreboende, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Det egna kapitalet, alltså alla tillgångar minus alla skulder, har ökat med 149 miljoner kronor sedan 2015. Det innebär att kommunen anses finansiellt stark, att kommunen inte behöver låna lika mycket till stora investeringar och dessutom får lättare att låna. Orsa har också fått ett extra tillskott av statliga medel på grund av att det så kallade kostnadsutjämningssystemet gjorts om. Systemet syftar till att medborgare ska ha samma förutsättningar var de än bor i landet, och det innebär att kommunen får ytterligare bidrag på 10 miljoner kronor per år sedan år 2020.

Lyfta Orsa

Under förra året gjordes också en hel del åtgärder för att underlätta för lokala företagare som drabbades av pandemin. 3 miljoner kronor lades ner i projektet Lyfta Orsa som innebar en rad olika mindre insatser för att göra centrum mer trevligt och inbjudande. Projektet var inte budgeterat, men det trots det fanns det ekonomiska utrymmet att genomföra det.

10-årig investeringsplan

Kommunen har tagit fram en 10-årig investeringsplan som underlag för planering för koncernen, alltså kommunen och de kommunala bolagen. Investeringsplanen visar att koncernen planerar investeringar för 1,2 miljarder kronor de kommande tio åren.

– Vi står inför stora utmaningar inför framtiden som främst handlar om demografi. Befolkningen blir allt äldre och färre förvärvsarbetande ska försörja de som inte jobbar. Trots det känner jag mig trygg med att vi ska klara av de stora investeringar vi står inför, och det beror på att vi har varit duktiga på att spara och anpassa våran organisation efter verksamheternas behov, säger ekonomichef Johan Hult.

Övergripande mål – resultat

Orsa har fem övergripande må. Så här blev måluppfyllelsen för målen under 2020.

 • Företagsklimat – målet uppnått
  Orsa ska senast 2020 vara bland de högst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat och bland de 100 högst rankade kommunerna i SKR:s skolranking. Orsa hamnade på plats 83 i Svenskt näringslivs ranking. Skolmätningen inte möjlig att följa upp eftersom rankingen har tagits bort av SKR.
 • Invånarantal – målet inte uppnått
  Orsa ska under 2020 uppnå 7 000 invånare. Utfallet blev 6 877 invånare.
 • Digitalisering – målet inte uppnått.
  Orsa ska senast år 2020 erbjuda minst 50 e-tjänster. Orsa har tillsammans med 11 andra kommuner i Dalarna byggt upp en gemensam e-tjänsteportal vilket har gjort att målet inte kunnat nås under 2020.
 • Attraktiv arbetsplats – målet inte uppnått på grund av ändrade mätningar
  Orsa kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta, engagerade, friska och nöjda medarbetare. Nöjd medarbetar-index ska år 2020 uppgå till minst 75. Kommunen använder en ny medarbetarundersökning med fokus på medarbetarskap, därför går inte resultatet att jämföra.
 • Ekonomiskt resultat – målet uppnått.
  Kommunens resultat ska över tid uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Vi klarar målet även framåt enligt liggande budget och plan fram till år 2024.

Årsredovisningen i sin helhet bearbetas just nu redaktionellt och layoutmässigt men kommer inom kort att publiceras här på orsa.se

Senast uppdaterad: 14 april 2021