Förtydligande kring Orsa kommuns vindbruksplan

I veckan har företaget DalaVind AB gått ut i en samrådsprocess kring den vindkraftspark de vill bygga i norra Orsa och i grannkommunen Ljusdal. Kommunen har fått en del frågor kring detta och vill förtydliga att detta inte är samma sak som kommunens process att ta fram en vindbruksplan.

Vindkraftsnurra mot blå himmel. Foto.

Företaget DalaVind AB har aviserat att de vill anlägga en vindkraftpark i norra Orsa och även i delar av grannkommunen Ljusdal. Denna vecka har DalaVind inlett en samrådsprocess, det innebär att de går ut med information om sina planer och tar in synpunkter ifrån myndigheter, organisationer, föreningar och privatpersoner.

DalaVinds tillståndsansökan och kommunens vindbruksplan – två olika processer

Vi vet att det finns många som blandar ihop de två processerna:

  1. DalaVinds process för tillståndsansökan, och
  2. Kommunens process kring att ta fram en vindbruksplan.

Det är två olika processer och därför vill vi gärna förtydliga detta. Alla frågor som rör DalaVinds planerade projekt och samråd måste hänvisas till DalaVind. Ni hittar information om projektet och kontaktuppgifter på DalaVinds webbplats: www.dalavind.se/orsa-norr/ Länk till annan webbplats.

Vad händer med kommunens vindbruksplan?

En vindbruksplan anger övergripande förutsättningar för vindbruk i kommunen. Kommunen har en vindbruksplan från 2011 och arbetet med att uppdatera den har inletts. Uppdateringen har dock återremitterats från politiken och kommer att utredas mer. Tidsplanen är oklar i dagsläget.

Anledningen till att ärendet har återremitterats är att det händer mycket i omvärlden (bland annat nationella strategier för vindbruk och uppdrag för Länsstyrelsen att samordna vindbruksetableringsprocesser) och en uppdaterad vindbruksplan skulle snabbt kunna bli inaktuell på grund av dessa förändringar. Frågan hur arbetet med vindbruksplanen kommer att hanteras kommer att lyftas igen på strategiutskottet och KS innan sommaren.

Kommunens roll i DalaVinds ansökningsprocess

DalaVind har ännu inte lämnat in sin tillståndsansökan. Men kortfattat så går en ansökningsprocess till så här:

  1. Ett vindkraftsbolag lämnar in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan får bolaget lämna in en miljökonsekvensbeskrivning av sin planerade vindkraftsetablering.
  2. Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.
  3. Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Prövningstillstånd kan bara ges om kommunen tillstyrker det. Man brukar benämna detta det kommunala vetot, alltså möjligheten att påverka en etablering. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

För att lyssna in medborgarnas åsikter i vindbruksfrågan planerar kommunen att genomföra utbildningsinsatser och påbörja ett arbete med invånardialog. Hur detta ska genomföras ska kommunstyrelsen fatta beslut om på sitt sammanträde den 1 juni.

Senast uppdaterad: 25 maj 2021