Orsa kommun fortsätter att redovisa högt ekonomiskt resultat i delårsrapporten

Kommunens resultat till och med augusti 2021 är 38 miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkter under året ser positiv ut, vilket gör att även det förväntade resultatet för hela 2021 ser mycket lovande ut.

Sedlar och mynt ligger på ett träbord. Foto. 

Kommunens ekonomi är i grunden god. Även i år bidrar statsbidrag kopplade till coronapandemin till det goda resultatet. Dessutom ingår en realisationsvinst på 8 miljoner kronor för försäljningen av aktier i Grönklittsgruppen AB.

Invånarantal – påverkar kommunens skatteintäkter

Orsas befolkning har under årets första åtta månader ökat med 70 personer till 6 947. Befolkningen har en tendens att minska under hösten men budgeterat antal invånare inför nästa år på 6 900 väntas hålla med god marginal.

Helårsprognos för 2021

Helårsprognosen för kommunens resultat är 31 miljoner kronor. Totalt resultat i hela koncernen, alltså kommunen och de kommunala bolagen, förväntas bli 41 miljoner kronor.

– Det ser fortsatt bra ut för kommunen vad gäller den framtida ekonomin, inte minst utifrån de senaste skatteprognoserna och de förslag om tillskott som föreslagits i budgetpropositionen i september säger ekonomichef Johan Hult.

– Utgångsläget ser bra ut inför de satsningar vi gör i nästa års driftsbudget och inför bygget av ny förskola och äldreboendet Slipstenen säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021