Mål, budget och skattesats för 2022 beslutade

På sammanträdet den 29 november beslutade kommunfullmäktige om Orsa kommuns mål, budget och ny skattesats för kommande år.

Bild

De övergripande målen kommer att vara dessa:

 • Invånarna ska vara nöjda med inflytandet i kommunen
 • Invånarna ska vara nöjda med att leva och bo i vår kommun
 • Invånarna ska vara nöjda med vår kommuns verksamheter
 • Orsa är topp 50 i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat
 • Kommunens resultat ska under perioden i genomsnitt uppgå till minst 1,5 procent av skatteintäkterna

Ekonomiska ramar inför 2022

Ökade skatteintäkter och statsbidrag gör att kommunen utökar de ekonomiska ramarna under nästa år. De tre partierna i den politiska majoriteten i Orsa kommun - Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Miljöpartiet (MP), lade ett förslag om att använda de utökade ekonomiska ramarna till bland annat detta:

 • Stärka grundbemanningen inom särskilt boende och hemtjänst så äldre får ökad tid för omsorg, minskade besvär av ensamhet och bättre kontinuitet.
  Denna satsning skall i första hand finansieras med de permanenta statsbidrag till äldreomsorgen som infördes 2021, gäller från 1 april 2022 och handlar om en summa på 2,25 miljoner kronor (men helårseffekten är 3 miljoner kronor)
 • Anställa ytterligare en sjukgymnast till Hälso- och sjukvårdsenheten för att förstärka rehabiliteringsverksamheten. Gäller från 1 april 2022 och handlar om en summa på 450 000 kronor (helårseffekt 600 000)
 • Nya förskoleavdelningen Regnbågen blir permanent och personalförstärkning i barngrupper med de yngsta barnen. Totalt 2,8 miljoner kronor extra.
 • Grönare och mer attraktivt centrum. Totalt 600 000 kronor tillförs verksamhetsområde Samhälle.
 • För att stärka bostads- och näringslivsutveckling behöver planavdelningen förstärkas för att kunna ta fram fler detaljplaner. Totalt 900 000 kronor till Byggnadsnämnden tillförs.

Ny kommunal skattesats

Den politiska majoriteten föreslog dessutom en skattesänkning på 10 öre. Den nuvarande kommunala skattesatsen på 22,42 procent kommer i och med beslutet i kommunfullmäktige att sänkas till 22,32 procent från och med nästa år. Denna satsning kostar kommunen 1,4 miljoner kronor.

– Skattesänkningen är en viktig signal om att även en liten landsbygdskommun kan jobba med succesivt sänkt skattetryck och vi får nu lägst skattesats i Ovansiljan. Sänkningen kan också ses som en kompensation för nödvändiga höjningar av VA- och avfalls-taxor, säger Mikael Thalin (C) kommunstyrelsens ordförande.

Yrkanden och reservationer

Moderaterna (M) reserverade sig i ärendet om kommunplanen, de vill bland annat att kultur och turism lyfts fram mer i målen eller uppdragen.

Socialdemokraterna (S) yrkade på oförändrad skattesats, och i beslutet om kommunplanen yrkade partiet på att tillföra omsorgsverksamheten medel för att stärka bemanningen och avskaffa delade turer inom Omsorgen, att verksamhetsområde Samhälle ska tillföras medel för aktiviteter för ungdomar och feriepraktik för särskolans gymnasieungdomar och dessutom satsningar på föreningslivet för att utveckla verksamhet och aktiviteter i dialog med föreningslivet utifrån deras behov.

Senast uppdaterad: 1 december 2021