Skolinspektionen genomför granskning i Orsa kommun

Skolinspektionen har gjort en granskning av skolan i Orsa kommun. Granskningen visar att kommunen behöver jobba mer med sitt djupgående analysarbete och därmed säkerställa elevernas rätt till en likvärdig utbildning. Kommunen har till den 31 oktober på sig att redovisa vilka förbättringsåtgärder man ska genomföra.

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens kvalitet isvensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever.

Skolinspektionen har denna gång fokuserat sin granskning på kommunens analys av studieresultat och trygghet samt kommunens kompensatoriska arbete. Det kompensatoriska arbetet handlar om att elever med särskilda behov ska få rätt stöd att klara skolarbetet.

Så har granskningen gått till

Kommunen skickade i slutet av oktober 2021 in dokumentation i form av rapporter och analyser från tidigare läsår och i början av november genomfördes digitala intervjuer med samtliga rektorer, skolchef och politiker. En återkoppling från Skolinspektionen med förslag på förbättringsåtgärder ägde rum i mitten av februari i år.

Resultatet av granskningen

Skolinspektionen anser att kommunen har ett gott samarbete och bra dialog mellan skolledning och politiker men behöver göra mer djupgående analyser kring elevernas studieresultat och trygghet, framför allt på gruppnivå. Det för att till exempel se skillnader mellan pojkar och flickor. Med ett mer djupgående analysarbete kommer också kommunen att kunna säkerställa och rikta det kompensatoriska uppdraget till rätt elevgrupp och därmed säkerställa elevernas rätt till en likvärdig utbildning.

– Vi håller med Skolinspektionen om att det här är något vi behöver jobba mer med. Vi gör redan idag ett stort arbete med att ta fram rapporter och underlag, men vi kan göra mer i själva analysarbetet. Vi har nog tänkt att vi inte behöver analysera skillnad mellan flickor och pojkar så noga eftersom vi är en så liten kommun att vi ofta analyserar på individnivå och är snabba med att sätta in insatser. Men vi håller med Skolinspektionen om att insatserna kan bli mer träffsäkra med djupare analys, säger skolchef Christine Alexandersson.

Vad gör kommunen nu?

Utifrån de utvecklingsområden som Skolinspektionen sett ska Orsa Kommun senast den 31 oktober redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits.

– Vi jobbar nu med att ta fram olika förslag till förbättring som vi ska diskutera med politiken. Det handlar både organisatoriska frågor och frågor kring hur vi jobbar med det stora informationsunderlag och de data som vi faktiskt redan har, säger Christine Alexandersson.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022