Nu går Orsa kommun över till Heltid som norm

Den 28 mars ställer Orsa kommun om till Heltid som norm. Det innebär att arbetsgivaren utgår från att bygga organisationen på heltidsanställningar i stället för som tidigare nyttja de personella resurserna genom arbete på deltider.

Händer sträcker sig mot en blå himmel. Foto.

Orsa kommun möter ökade behov inom välfärden och det måste vi rusta oss för. Det blir allt svårare att rekrytera och då faller det sig naturligt att fler får jobba mer. Vi tar hand om den kompetens och erfarenhet som vår egen personal har vilket ger en förhoppning om en förbättrad kvalitet och kontinuitet.

Projektmål

Flera viktiga faktorer för omställningen till en heltidsorganisation är en god arbetsmiljö, vikten av återhämtning och en långsiktig hållbar arbetstidsförläggning samt förutsättningar att orka arbeta ett helt arbetsliv. Orsa kommun är stolt över att heltidsanställning blir en självklarhet inom den kvinnodominerande sektorn. När fler kvinnor jobbar heltid ökar jämställdheten i samhället. Inkomst, sjukpenning, pension med mera påverkas positivt, vilket är ett viktigt mål i denna utveckling.

Omställningsarbetet

En projektgrupp bildades 2018, vilken fick till uppdrag att utreda förutsättningar och skapa möjligheter för Orsa kommun att ställa om enligt den överenskommelse som SKR (Sveriges kommuner och regioner) gjort med fackförbundet Kommunal (Svenska kommunalarbetareförbundet).

Projektarbetet har främst omfattat information, dialog och möten med chefer och medarbetare, arbetsplatsbesök, enkäter, arbetsgrupper, studiebesök, kontakt med andra kommuner. Arbetet är även lokalt partsgemensamt och projektgruppen i Orsa består av deltagare från både arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen.

Tack vare ett stort engagemang bland chefer och medarbetare kommer vi tillsammans klara förändringen av bemanningsplaneringen och hur vi utför våra uppdrag. Att gå från en organisation som är byggd på deltidsanställningar till en organisation med utgångspunkt för arbete på heltid har sina utmaningar. Brukarna och behoven är detsamma men förutsättningarna förändrade.

Vad händer framöver?

Sedan Kommunstyrelsen i april 2021 antog förslaget om att genomföra heltid till alla inom Kommunals verksamhetsområden har arbetet intensifierats. Kommunens anställda inom Omsorgen och kostenheten har fått ett nytt anställningsavtal med heltidsanställning som grund, vilket gäller från den 28 mars 2022. Samtidigt träder också nya scheman i kraft med nya förhållningssätt till planering av bemanning. Övriga grupper inom Kommunals verksamhetsområde gör sin omställning hösten 2024.

  • Arbetsgivare kommer att fortsätta arbeta för engagemang och utvecklande dialoger. Att samverka och vara delaktig i hur uppdraget ska utföras på arbetsplatserna blir en självklar del i vardagen. När projektet avslutas blir detta förhållningssätt det nya normala, säger Märit Lisell Gullberg, personalstrateg som är projektledare för Heltid som norm i Orsa.
Senast uppdaterad: 28 mars 2022