Ny strategi för kompetensförsörjning i Orsa kommun

Publicerad: 30 augusti 2022

Att rekrytera personal med rätt kompetens är en av kommunens, och hela det offentliga Sveriges, största utmaningar i framtiden. Strategiutskottet beslutade under ett möte den 30 augusti om en uppdaterad kompetensstrategi. Slutgiltigt beslut om strategin tar kommunfullmäktige den 24 oktober.

Hand lägger pussel för att skapa en hel grupp.

Kompetensförsörjningen är en av Orsa kommuns största utmaningar framledes. Välfärden står inför stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre, gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar samtidigt som andelen människor som står till arbetsmarknadens förfogande minskar.

För att klara sina utmaningar behöver kommunen en kompetensförsörjningsstrategi som tydligt visar en färdriktning framåt för att kommunen ska nå sina mål och leva upp till sin vision.

Fem områden – fokus i nya strategin

Orsa kommun har därför arbetat fram en förnyad och utvecklad version av den tidigare kompetensförsörjningsstrategin från 2014. Den uppdaterade strategin börjar gälla från 2023 och utgår från fem områden:

  • Gott medarbetar- och ledarskap (en kultur som uppmuntrar till engagemang och delaktighet)
  • Fler jobbar mer (Heltid som norm)
  • Starkt arbetsgivarvarumärke
  • Lönebildning (Förmåga och vilja att omsätta erfarenhet samt teoretisk och praktisk kunskap till nytta för verksamheten ska utgöra grunden för lönebildningen)
  • Fokus på en hållbar arbetsmiljö.

Processer för att jobba med strategin

För att jobba med strategin i alla kommunens verksamheter och tydliggöra frågan ur ett helhetsperspektiv sker arbetet med kompetensförsörjningen utifrån kommunens HR-processer ARUBA.

ARUBA står för processerna:

  • attrahera (Att skapa attraktionskraft för att behålla medarbetare och för potentiellamedarbetare.Att stärka arbetsgivarvarumärket och arbetsgivarerbjudanden)
  • rekrytera (Att rekrytera efter kompetens. Att alltid ha en snabb kvalitativ rekryteringsprocess, med målet att ha en god ”kandidatupplevelse” av vår kommun. Transparenta och öppna rekryteringar, delaktighet. Gemensamma rekryteringsinsatser)
  • utveckla (Utveckla medarbetares kompetens så att de är rustade för dagens arbetsuppgifter och uppdrag samt morgondagens utmaningar. Introduktion av medarbetare. Ledarskap. Medarbetarskap)
  • behålla (Att vara en attraktiv kommun att fortsätta arbeta i. Attraktiva villkor, förmåner. God lönebildning. Karriärmöjligheter. Tidig lokal omställning)
  • avveckla (Framgångsrik omställning vid behov av avveckling av kompetens. Respektfulla avslut. Kompetensöverföring vid avslut genom avgångssamtal)


Senast uppdaterad: 30 augusti 2022