Orsa kommun går vidare med planbesked för nya fastigheter i Viborg

Publicerad: 30 augusti 2022

En privat entreprenör vill bygga 10 fastigheter med småhus i Viborg, i närheten av Digerbergets skola. Vid ett möte under tisdagen beslutade strategiutskottet att gå vidare med planerna för att ta fram en detaljplan för området. Frågan om planbesked beslutas av kommunstyrelsen den 19 september.

Karta som visar område på fastigheten Viborg 37:1

Det område som ansökan gäller är ungefärligt markerat med blå linje i kartan. Planområdesgränsen kan komma att ändras vid en eventuell detaljplaneläggning.

En privat entreprenör har i juni skickat in en begäran om planbesked, det vill säga en begäran om att kommunen ska ta fram en detaljplan för ett område i Viborg. Entreprenören vill bygga 10 nya fastigheter på området, och då krävs att det finns en detaljplan. Idag är området ett grönområde med lövskog.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning

Miljö- och byggnadsförvaltningen har utrett frågan och då även tagit in synpunkter från Nodava kring vatten- och avloppshantering, Trafikverket kring trafikfrågor, kommunekologen kring naturvärdesinventering och en grannhöran med boende i närheten. Förvaltningen har kommit fram till följande bedömning:

  • En utveckling av fastigheten går i linje med Orsas översiktsplan om att södra Orsa ska växa. Området är attraktivt och det är ett bra läge för bostäder med närliggande kommunikationer.
  • Det finns träd, större aspar, och det kan finnas naturvärden som behöver utredas i ett eventuellt detaljplanearbete
  • Området sluttar brant och avrinning och hantering av dagvatten behöver hanteras i ett eventuellt detaljplanearbete
  • Byggnation av området kan påverka möjligheten att ta sig mellan Wixnersvägen och Sjukallgatan. En trafiksäker lösning för skolbarnen mellan Wixnersvägen och skolområdet måste utredas i ett eventuellt detaljplanearbete.
  • Hänsyn behöver tas till landskapsbilden i södra Orsa, med småskalig bebyggelse och utsikt över jordbrukslandskap och Orsasjön.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att en färdig detaljplan kan vara färdig tidigast 2023. Beslut om att inleda en planläggning för att ta fram en detaljplan för området beslutas av kommunstyrelsen den 19 september.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022