Skyddsområden för vattentäkter ska säkra dricksvatten i Orsa

Publicerad: 30 augusti 2022

Strategiutskottet i Orsa kommun diskuterade vid ett möte på tisdagen ett förslag om skyddsområden för enskilda vattentäkter med tillhörande restriktioner. Förslaget kommer att diskuteras vidare i kommunstyrelsen och slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 24 oktober.

Kvinna håller sina händer under vattenrör, sten i bakgrunden. 

För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken-Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden och föreskrifter som föreslås gälla inom dessa områden. Beslutet är en del av de aktiviteter som anges i kommunens VA-plan, Dalarnas miljömål och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för långsiktigt skydd av vattentäkter.

– Det är viktigt för framtida vattenförsörjningsbehov att vi skyddar våra vattentäkter, det handlar i grund och botten om att framtida generationer ska kunna få ett gott dricksvatten, säger kommunalrådet Mikael Thalin (C).

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att kommunen beslutar om den geografiska avgränsningen för skyddsområden. En utredning har tagit fram förslag kring var det behöver skapas skyddsområden.

Förslaget innebär också att nya föreskrifter gäller inom skyddsområdena. Det handlar bland annat om:

 • Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen
  Tillfällig och permanent lagring av petroleumprodukter i cisterner och lösa behållare med en volym om totalt mer än 150 liter kräver tillstånd från kommunen. Hantering av petroleumprodukter och andra ämnen som kan skada grundvattnet får endast ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.
 • Markarbeten och materialtäkter
  Maskinella schaktnings-och grävningsarbeten samt borrning, pålning, sprängning och andra liknande arbeten kräver anmälan till kommunen. Undantag från kravet på anmälan gäller för mindre markarbeten. Undantag gäller även för akuta saneringsåtgärder som får utföras efter att kommunen informerats. Utfyllnad med massor som kan förorena grundvattnet är förbjudet. Materialtäktsverksamhet är förbjuden. Husbehovstäkt kräver tillstånd från kommunen.
 • Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
  Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller vid hantering som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att grundvattnet inte riskerar att skadas. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd från kommunen.
 • Skogsbruk
  Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med en längre varaktighet än tre månader kräver tillstånd från kommunen. Skogsbruksåtgärder som till exempel anläggande av skogsbilväg, markberedning, gallring och slutavverkning kräver anmälan till kommunen.
 • Enskilda avlopp
  Ny infiltrationsanläggning för spillvatten är förbjuden.
 • Geoeneriganläggningar
  Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten kräver tillstånd från kommunen. Ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd från kommunen. Ny anläggning för uttag av grundvatten kräver tillstånd från kommunen.

Tidsplan

Förslaget om skyddsområden och föreskrifter har kommunicerats med representanter för berörda vattenledningsföreningar, via samråd med berörda fastighetsägare, internt i kommunen samt med Brandkåren Norra Dalarna. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 19 september och beslut i frågan fattas i kommunfullmäktige 24 oktober.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022