Orsa kommun redovisar högt ekonomiskt resultat i delårsrapporten för 2022

Publicerad: 11 oktober 2022

Kommunens ekonomiska resultat till och med augusti 2022 är 44 miljoner kronor. Det goda resultatet beror på ökade skatteintäkter och bidrag, samtidigt som kostnaderna ligger under budgeterad nivå.

Ett förstoringsglas och en påse med pengar som det står 2022 på.

Delårsrapporten visar kommunens ekonomiska resultat för perioden 1 januari – 31 augusti 2022. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2022, och en uppföljning och prognos av hur kommunen uppfyller sina uppsatta mål.

Även om vi står inför stora utmaningar i form av ökad inflation och ökade priser för drivmedel, energi, livsmedel, byggmaterial och stigande räntor har Orsa kommun en mycket god ekonomi. Det goda ekonomiska resultatet för 2022 kan förklaras genom att skatter och bidrag har ökat samtidigt som kostnaderna totalt sett ligger under budgeterad nivå.

Helårsprognos för 2022

Helårsprognosen för kommunens ekonomiska resultat är 35 miljoner kronor. Totalt resultat i hela koncernen, alltså kommunen och de kommunala bolagen, förväntas bli 45 miljoner kronor.

– Det är skönt att innevarande år ser så bra ut med tanke på att de närmaste åren kommer att bli betydligt tuffare, säger ekonomichef Anna-Karin Göthe.

Uppföljning av övergripande mål och verksamhetsmål

Flera av de övergripande målen, det vill säga mål som gäller kommunens alla verksamheter, mäts via undersökningar, till exempel SCB:s Medborgarundersökning som görs under hösten. Det gör att de övergripande målen inte går att följa upp i delårsrapporten. Däremot går det att följa upp några av verksamhetsmålen. Där ser vi att några av de uppsatta målen redan uppnåtts, till exempel:

  • 80 procent av hushållen och företagen i Orsa ska ha anslutit sig till stadsnätet 2022. (Målet var 75 procent)
  • Brukarbedömning för särskilt boende äldreomsorg, brukare ska uppleva att de får tillräckligt med tid. Andelen positiva svar är 89 procent, vilket gör att vi ligger bland de 25 procent av kommunerna i Sverige som har bäst resultat. (Målet var att hamna bland de 25 procent bästa kommunerna under 2023, men målet uppnåddes redan detta år).

Det finns också flera verksamhetsmål som ännu inte är uppfyllda och som vi jobbar vidare med:

  • Genomsnittstiden för beslut om bygglov från kompletta handlingar ska vara högst 8 veckor. (79 procent har under perioden fått beslut inom 8 veckor.)
  • Skolelevers upplevda studiero ska öka till 100 procent. (Utfall till och med 31 augusti är 75 procent)
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022