Uppdaterade taxor och avgifter i Orsa kommun 2023

Publicerad: 30 november 2022 Uppdaterad: 1 december 2022

Kommunfullmäktige fattade under sitt möte den 28 november beslut om nya nivåer för en rad olika taxor och avgifter som kommer att gälla i kommunen under nästa år. Det handlar bland annat om taxor för vatten och avlopp (VA), avgifter för äldreomsorg och avgifter för livsmedelskontroll.

Sveriges sedlar. 20, 50, 100, 200 och 500 kr.

En av kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter är att fatta beslut om vilka taxor och avgifter som ska gälla i kommunen. Taxor och avgifter uppdateras i princip varje år.

Här är en kort sammanfattning av några av de reviderade taxorna som gäller från och med 1 januari 2023:

 • Avfallstaxan höjs med 8 procent.

En totalthöjning av taxan med 8 procent innebär en ökning med 249 kronor per år (21 kronor/ månad) för fastigheter med hämtning var 4:e vecka.
För fritidshus med hämtning mellan 1 april och 30 september blir höjningen 158 kronor per år (13 kronor/ månad).

 • VA-taxa: Anläggningsavgift höjs med 10 procent och brukningsavgift höjs med 7 procent.
  Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Bakgrund till taxehöjningarna

Det är Nodava som tillhandahåller vatten-, avlopp- och avfallstjänster i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Det är också Nodava som driftar och underhåller vattenledningar och anläggningar som vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler med mera. Verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används. Avgifterna behöver därför helt och hållet täcka bolagets kostnader. Verksamheterna ska inte generera någon ekonomisk vinst.

Taxehöjningarna beror på att kostnaderna för verksamheterna har ökat och att intäkterna inte längre täcker utgifterna. Det är främst kostnader kopplat till transporter och drivmedel som har ökat. Även kostnader för material för både VA- och avfalltjänster har ökat. Inom VA tillkommer även stora energikostnader för vatten- och avloppsreningsverk, samt högre räntor för lån på investeringar.

 • Vissa avgifter inom äldreomsorgen, till exempel maxtaxan, är förutbestämd enligt socialtjänstlagen och ändras utifrån ett så kallat prisbasbelopp. Dessa taxor kommer att öka 8,7 procent under 2023 jämfört med i år.
 • Övriga avgifter, som till exempel dygnsavgiften på korttidsboende eller dagverksamhet, höjs med 5 procent för att hålla någorlunda samma steg som den allmänna prisökningen.
 • Dessutom höjs avgiften för hjälpmedel från 150 till 250 kronor.
  Den som ordineras ett hjälpmedel, till exempel en rullator, betalar en avgift för detta. Höjningen är en rekommendation från regionen som vill att kommunerna tar ut liknande avgifter. Dessutom vill regionen införa ett gemensamt högkostnadsskydd för kommuner och Region Dalarna för hjälpmedel.

Så fungerar avgifterna i äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen så utgår det vissa avgifter för den hjälp och det stöd de äldre får av kommunen, som exempelvis hemtjänst. Den äldre betalar aldrig mer än maxavgiften för den insats som han eller hon beviljats. Däremot kan avgiften bli lägre beroende på inkomst och boendekostnad, avgiften kan till och med helt sättas ned till noll kronor.

Sammanfattande tabell – avgifter äldreomsorg 2023

Insats

Avgift

Beräknas

Omsorg – nivå 1

420 kronor

Per månad

Omsorg – nivå 2

1 680 kronor

Per månad

Omsorg – nivå 3

2 355 kronor

Per månad

Trygghetslarm

420 kronor

Per månad

Dagverksamhet äldreomsorg (omsorg)

48 kronor

Per dag

Dagverksamhet äldreomsorg (mat)

68 kronor

Per dag

Dagverksamhet äldreomsorg (resa)

20 kronor

Per resa

Korttids (omsorg)

74 kronor

Per dygn

Korttids (mat)

137 kronor

Per dygn

Korttids (resa)

40 kronor

Per resa

Matabonnemang SÄBO

4 110 kronor

Per månad

Förbrukningsmaterial SÄBO

184 kronor

Per månad

Hjälpmedel SÄBO

53 kronor

Per månad

Lunchabonnemang trygghetsboende

2 047 kronor

Per m¨ånad

Hembesök hemsjukvården (inkl. rehab)

150 kronor

Per besök, dock max
450 kronor/månad)

Hjälpmedel

250 kronor

Per hjälpmedel

Taxan för sotning och brandskyddskontroll rör fastighetsägare som har fastigheter med eldstäder eller verksamheter med imkanaler. (En imkanal är en ventilationskanal som för bort os från matlagning)

Modellen för nya taxor har gjorts om för att fungera på samma sätt för alla medlemskommuner inom förbundet Brandkåren Norra Dalarna.

Taxan ska var tydlig och det ska finnas få utrymmen för egna tolkningar hos entreprenörer. Taxan ska också ge utrymme för en entreprenör att driva en verksamhet på inkomsten, ge motivation till anbud och ge möjlighet att leva upp till förbundets kravställningar.

Taxan för sotning och brandskyddskontroll bygger på flera olika delar (administrativ avgift, grundavgift, utförandeavgift och eventuellt övriga kostnader).

Här är några exempel på hur taxan kan komma att förändras. Observera att detta är exempel och inte fasta priser. Taxan varierar beroende på kostnad för framkörning till fastigheten, om ett uppdrag kan anses vara tidskrävande, svårplanerat eller det finns särskilda materialbehov.

Exempel på nya taxor

Objekt

Tidigare taxa

Ny taxa

Braskamin fritidshus, sotning

546 kronor

476 kronor

Braskamin permanentboende, sotning

434 kronor

373 kronor

Värmepanna villa småhus

535 kronor

476 kronor

Köksspis permanentboende

434 kronor

373 kronor

Avgifterna berör krögare som vill servera alkohol på sin restaurang eller butiksägare som vill sälja cigaretter i sin butik. I båda fallen krävs särskilt tillstånd och avgifterna är då ansökningsavgifter. Kommunen har sedan tillsyn över alkohol- och tobaksförsäljningen så andra exempel på avgifter inom detta område kan vara årliga tillsynsavgifter.

Från och med 2023 kommer Orsa kommun kommer bedriva den verksamheten gemensamt med Mora kommun i en gemensam politisk nämnd. Så inför sammanslagningen har verksamheterna jobbat med att se till att avgifterna i de båda kommunerna är på samma nivå, därför har vissa taxor höjts och vissa sänkts. Där taxorna höjts handlar det i vissa fall också om att de måste möta den allmänna prisutvecklingen.

 • Höjningen av avgifter ligger generellt på mellan 5-10 procent jämfört med 2022.

  Några exempel: Ansökan om tobakstillstånd höjs från 6000 kronor till 6 300 kronor, det vill säga 5 procent.

  Tillsynsavgiften för folkölsförsäljning höjs från 1000 kr till 1100, det vill säga 10 procent.

Avgifter för alkoholtillsyn beror på vilken omsättning krögaren har, ju mer alkohol som krögaren säljer, desto högre blir avgiften.

Ny lagstiftning inom livsmedelskontrollen innebär att kommunerna måste ändra sin taxemodell. Det innebär att miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta betalt för livsmedelskontrollen efter genomförd kontroll. Idag får alla livsmedelsverksamheter, det vill säga restauranger, skolkök, butiker och liknande, en årlig avgift för kontrollen i början av året.

Från och med 1 januari 2023 kommer de verksamheter som startar under året att få betala för kontrollen i efterhand och från om med 2024 gäller detta för samtliga livsmedelsverksamheter.

 • Timtaxan höjs till 1282 kronor/timme för all kontroll, jämfört med taxan 2022 som ligger på 1194 kronor/timme.

Syftet med kontrollen av foder och animaliska biprodukter (ABP) är att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa och framför allt att skydda säkerheten i livsmedels- och foderkedjan. Idag saknas fastställd taxa för kontroll av ABP.

De som berörs av denna taxa är de verksamheter som hanterar material från döda djur och matavfall med animaliskt ursprung, till exempel vid transport, nedgrävning, kompostering, förvaring och användning av gödningsmedel.

 • Timtaxan för 2023 blir 1282 kronor/timme och betalas efter genomförd kontroll.
Senast uppdaterad: 1 december 2022