Granskning av särskilda boenden i Orsa kommun

Publicerad: 31 januari 2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden i Orsa kommun. I sin granskning lyfter IVO kompetens, språkkunskaper hos personalen, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.

Närbild på en sköterska som håller en senior kvinna i rullstol i handen.

Under hösten 2022 gjorde IVO tillsyn i Orsa kommun. Tillsynen görs i alla svenska kommuner för att säkerställa att kommunerna i sin roll som vårdgivare följer regler för att vården för de äldre ska bli god och säker. Tillsynen har gjorts genom granskning av kommunala hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner på plats i kommunen. Nu har Orsa kommun fått ta del av beslutet kring tillsynen. IVO har granskat följande fyra områden:

  • Individuell bedömning och kompetensnivå.
  • Läkemedelshantering.
  • Vård i livet slutskede.
  • Dokumentation och personalkontinuitet.

IVO:s bedömning

IVO lyfter fram en del positiva delar i sitt beslut. Det handlar till exempel om att alla intervjuade patienter känner sig trygga med den personal som hjälper dem och att det redan pågår kompetenshöjande insatser. IVO påtalar också följande brister:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning. IVO noterar dock att det pågår ett förbättringsarbete i Orsa kommun inom området kompetens och kunskaper i svenska språket. Orsa kommun genomför språktester vid rekrytering av ny personal och har en handledare för medarbetare som behöver stöd med svenska språket.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det saknas tillräcklig kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård. IVO kan dock konstatera att det pågår ett förbättringsarbete i Orsa kommun inom området dokumentation och kontinuitet.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt. IVO konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. Även om IVO konstaterar att det beror på otillräcklig läkartillgång så behöver kommunen göra mer för att genomgångarna ska utföras.
  • Personal som arbetar med patienter i livet slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras och brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen. När vården går in i livets slutskede och palliativa insatser sätts in ska det hållas ett så kallat brytpunktssamtal mellan patient och läkare. Syftet med samtalet är att patienten ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli. Dessa samtal hålls inte i den utsträckning som de borde.

– Jag har precis tagit del av IVO:s beslut och vi kommer att behöva gå på djupet med vad de framför. Samtidigt så ser jag att en del av kritiken beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel tillgång på läkare. Jag vill också lyfta fram att vi har kompetenta och duktiga medarbetare som gör ett bra jobb och som de äldre känner sig trygga med. Det är viktigt att poängtera när vi jobbar vidare med dessa frågor, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Vad händer nu?

IVO vill nu att Orsa kommun redovisar förbättringsåtgärder som pågår eller planeras för att komma till rätta med bristerna senast den 28 mars. Det är kommunstyrelsen som kommer att stå bakom svaret från Orsa kommun.

– Vi vet att omsorgen sedan en tid tillbaka jobbar med ett förbättringsarbete. Men självklart så får vi ta till oss av kritiken och se till att intensifiera vårt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C)

Senast uppdaterad: 31 januari 2023