Samverkansöverenskommelse mellan Orsa kommun och lokalpolisområde Mora 

Publicerad: 31 januari 2023

Orsa kommun och lokalpolisområde Mora samverkar och samarbetet ska nu regleras i en ny samverkansöverenskommelse. Syftet är att stärka, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser i gemensamma frågor.

Polisens logotype på en poliströja

Orsa kommun och Polisen har en samverkansöverenskommelse som löper ut. Strategiutskottet i Orsa kommun beslutade därför att godkänna en ny under sitt möte tisdagen den 31 januari. Slutgiltigt beslut fattas sedan av kommunstyrelsen den 13 februari.

Målet för samverkansöverenskommelsen är att:

  • Öka tryggheten och minska brottsligheten i Orsa kommun.
  • Stärka samarbetet mellan Orsa kommun och lokalpolisområde Mora.

Den samverkan som bedrivits enligt nuvarande samverkansöverenskommelse har båda parterna upplevt som positiv och effektiv och därmed har endast små justeringar skett.

Gemensam lägesbild – framgångsfaktor i samarbetet

En framgångsfaktor har varit att gemensamt arbeta fram lokala lägesbilder som ligger till grund för det brottsförebyggande arbetet, vilket parterna avser att fortsätta med.

– Genom att skapa lokala lägesbilder uppnår vi bra effekt samt något vi kan följa upp tillsammans. Detta sker likartat i hela länet, säger Linda Björck-Jansson, säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare i Orsa kommun

Den huvudsakliga ändringen är att det brottsförebyggande arbetet effektiviseras och struktureras ytterligare. Det handlar om att kommunen och polisen använder sig av ett gemensamt framtaget arbetssätt vid dokumentation av problembild. Dokumentationen innehåller kartläggning, orsaksanalys, mål, aktiviteter och uppföljning av problembilden. Även detta arbetssätt är likartat i hela länet.

– Det viktigt med ökad polisnärvaro i kommunen. Överenskommelsen bidrar till detta och förstärker samverkan mellan parterna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C)

– Det är viktigt att vi fortsätter med det påbörjade arbetet i det brottsförebyggande tillsammans i kommunen och att vi utvecklar samarbetet ytterligare, säger kommunpolis Johan Hed.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023