Beslut om planbesked – Orsa kommun positiv till utveckling i Grönklitt

Publicerad: 3 februari 2023

Strategiutskottet i Orsa beslutade den 31 januari att godkänna ett planbesked för ett område i Grönklitt. Ett positivt planbesked innebär att kommunen kan starta ett detaljplanarbete för att utreda förutsättningar för planerade byggplaner inom området. Kommunstyrelsen kommer att fatta slutgiltigt beslut i frågan om planbesked den 13 februari.

Karta som visar olika områden i Grönklitt aktuella för detaljplan

Bilden visar tre olika områden. För område 1 finns redan ett positivt planbesked. Nu ska kommunstyrelsen beslut om planbesked för område 2 och 3.

Orsa Grönklitt vill bygga 30–50 fritidsbostäder/flerbostadshus på fastigheten Hansjö 135:68 i Grönklitt. Kommunens planenhet tog i november 2022 emot en begäran från bolaget om ett så kallat planbesked. Ett planbesked är ett svar på om ett detaljplanarbete kan påbörjas eller inte, det vill säga om planeringen för byggnationen kan inledas eller inte. Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked.

Planenhetens bedömning

Kommunen beslutade i maj 2022 om ett positivt planbesked för ett närliggande område på Hansjö 135:68 (se bild - område 1). Om kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked även för område 2 och 3 (se bild) kommer de tre områdena att hanteras inom ramen för samma detaljplanarbete.

Planenhetens bedömning, som ligger som grund för det positiva planbeskedet är;

  • Orsa Grönklitt är av betydande intresse för allmänheten, främst utifrån befintliga rekreationsvärden och betydelse för friluftslivet. Att Grönklitt fortsätter att utvecklas med bostadsbebyggelse anses vara lämpligt under förutsättning att hänsyn tas till de natur- och rekreationsvärden som finns i området.
  • I Orsa kommuns översiktsplan står det att stigar och skidspår bör värnas och/eller ersättas genom nya sträckningar och naturvärdesinventering behöver göras för att fastställa vilka naturvärden som finns i de områden som kan bli föremål för exploatering. Både översiktsplanen och gällande detaljplaner framhåller vikten av att det finns gröna släpp och att områdena inte ska uppfattas som alltför tätbebyggda. Detta, i kombination med hur områdets omgivningspåverkan ter sig, kan komma att påverka hur mycket av platsen som går att bebygga och bebyggelsens omfattning.
  • Det finns ett stort bebyggelsetryck i Grönklitt och under de senaste 10 åren har flera detaljplaner och programarbeten varit aktuella. I den kommuntäckande översiktsplanen redovisas en översiktlig utvecklingsvision för Grönklitt med tillhörande riktlinjer för områdets olika delar. Den föreslagna markanvändningen för område 2 och 3 är delvis förenlig med översiktsplanen.
  • Planenhetens bedömning är vidare att det finns frågor kring rekreationsvärden, naturvärden och trafiklösningar kopplat till områdena som också berör större delar av Grönklitt och som behöver studeras i ett större perspektiv.

– Att möjliggöra för mer bostadsbyggnation i Grönklitt är mycket viktigt för Orsas utveckling. Det ger arbetstillfällen och bidrar till att stärka vår besöksnäring som är prioriterat i vår näringslivsstrategi, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Nästa steg vid positivt planbesked – detaljplan

Om kommunstyrelsen fattar ett beslut om positivt planbesked den 13 februari så kommer kommunen inleda ett detaljplanearbete för området. En detaljplan utreder förutsättningarna för området på en mer grundlig nivå.

Målet är i så fall att ett samråd för detaljplanen ska kunna hållas om ungefär ett år, under vintern 2023–2024. Under samrådet presenteras ett första förslag till detaljplan och allmänheten och olika remissinstanser kan lämna synpunkter på förslaget.

Efter samrådet bearbetas planförslaget och därefter väntar granskning. Under granskningen ställs det nya planförslaget ut och allmänheten och remissinstanser får ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. Därefter är förhoppningen att kommunstyrelsen ska kunna besluta om att anta detaljplanen.

De som har yttrat sig under samrådet eller granskningen men inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga antagandebeslutet. Detaljplanen vinner laga kraft om inga överklaganden kommer in eller om överklagandena avslås i domstol. Bedömningen är att detaljplanen kan vinna laga kraft tidigast under senhösten 2024.

Senast uppdaterad: 3 februari 2023