DalaVind ansöker till Länsstyrelsen om att få bygga vindkraftverk i Orsa

Publicerad: 24 februari 2023 Uppdaterad: 1 mars 2023

Företaget DalaVind AB har lämnat in ansökningar om tillstånd för att bygga vindkraft i Orsa. DalaVind har omarbetat sitt tidigare underlag kring det planerade projektet från 2021. Företagets ansökningar omfattar nu färre vindkraftsverk och området vid Koppången är inte längre aktuellt. Processen för en tillståndsansökan är lång och kan hamna på kommunens bord för beslut tidigast om ett år.

Vindkraftsverk, blå himmel med moln och träd i förgrunden.

Bakgrund

Under våren 2021 meddelade DalaVind att de tänkte ansöka om tillstånd för att få bygga en vindkraftspark i Orsa och grannkommunen Ljusdal. Företaget genomförde en så kallad samrådsprocess, vilket innebar att de informerade om sina planer och tog in synpunkter från myndigheter, organisationer, föreningar och privatpersoner. Planen var att bygga vindkraftverken på mark som ägs av Orsa besparingsskog.

Även Orsa kommun fick yttra sig och kommunstyrelsens besked var då att man skulle säga nej till en etablering av vindkraftspark. Kommunstyrelsen ansåg att projektet var för stort och området kring Koppången påverkades för mycket.

DalaVinds tillståndsansökningar, vad är nytt?

DalaVind har nu tagit fram ett nytt underlag som är omarbetat utifrån de synpunkter som kom in under samrådet 2021. Företaget har lämnat in två tillståndsansökningar som nu ska handläggas och beslutas av Länsstyrelsen Dalarna.

Kortfattat så har underlaget i tillståndsansökningarna förändrats på dessa punkter sedan 2021:

  • Området Härkämäck, intill Koppången är helt borttaget från projektet.
  • Bolaget planerar nu för totalt 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommuner, att jämföra med 96 vindkraftverk i förslaget från 2021. Projektet har minskat med en tredjedel i omfattning.
  • Av de 67 planerade vindkraftverken vill bolaget bygga 37 i Orsa (27 stycken i Noppikoski och 10 i Jordikamäck) och de övriga 30 vindkraftverken vill DalaVind bygga i Ljusdals kommun.

Läs mer på DalaVinds webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens roll i ansökningsprocessen

Det är Länsstyrelsen som handlägger ärendet och beslutar om ett eventuellt tillstånd för vindkraftsetablering. Det första steget för Länsstyrelsen är att godkänna om ansökan är komplett och innehåller alla delar som efterfrågas. I den processen skickas en remiss till bland annat kommunens miljönämnd för bedömning. Det är alltså inget beslut om själva etableringen utan en prövning av om ansökan fyller de uppställda kraven.

Orsa kommun har i nuläget därför inget formellt underlag att ta ställning till.

Kortfattat så går en ansökningsprocess till så här:

  • Ett vindkraftsbolag lämnar in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan får bolaget lämna in en miljökonsekvensbeskrivning av sin planerade vindkraftsetablering.
  • Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.
  • Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Tillstånd kan bara ges om kommunen tillstyrker det. Man brukar benämna detta det kommunala vetot, alltså möjligheten att påverka en etablering. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

Frågor?

Har du frågor om DalaVinds ansökan, läs mer på företagets webbplats dalavind.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor om processen för tillståndsansökan, läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 1 mars 2023