Granskning av överförmyndaren visar brister i kommunens styrning

Publicerad: 1 mars 2023 Uppdaterad: 13 september 2023

Kommunens revisorer har låtit revisionsfirman KPMG granska överförmyndaren. Granskningen visar på brister kopplat till ledning och styrning av verksamheten, så som internkontroll och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

En revisor håller förstoringsglas mot papper i en pärm

Den som behöver hjälp med att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska intressen kan få hjälp av en god man eller en förvaltare. Det kan vara hjälp med att betala räkningar, få ett bra boende eller rätt till bidrag. Överförmyndarkansliet i Mora gör tillsyn av gode män och förvaltare, verksamheten bygger på ett samarbetsavtal med sex kommuner.

Granskning visar brister

KPMG:s granskning visar att det saknades skriftliga rutiner för de granskningar som man gör inom myndighetsutövningen. Dessutom saknades en internkontrollplan, alltså en plan för egenkontroll. Det gör att KPMG anser att kommunstyrelsen i Orsa brustit i sin uppsiktsplikt över verksamheten.

Kommunrevisorerna uppfattar också att det finns risker gällande myndighetsutövningen, förvaltningsstöd till gode män och den gode mannens förvaltning. Revisorerna hänvisar också till bristande arbetsmiljö och ledarskap.

Förslag på förbättringsåtgärder sammanställt i ett yttrande

Orsa kommun har, tillsammans med chefen för överförmyndarenheten och personalchefen i Mora kommun, tagit fram ett yttrande till revisionsrapporten. Yttrandet innehåller i grova drag en redovisning av att det numera finns internkontrollplan för överförmyndaren och att ledning och styrning följs upp genom verksamhetsplan, kommunplan och årsbokslut. Dessutom finns ett flertal dialogmöten med överförmyndaren och kommunen där verksamheten löpande utvärderas. Rutiner för information till kommunstyrelsen ska förbättras.

Kommunstyrelsen har också tagit del av resultatet av Länsstyrelsens inspektion där Länsstyrelsen sammanfattar:

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna är länsstyrelsens samlade intryck att överförmyndaren bedriver en seriös och välfungerande verksamhet. Överförmyndaren har bra ordning på sina ärenden och det är enkelt att följa ärendena i akterna. Det finns goda etablerade rutiner för den dagliga handläggningen. Överförmyndaren genomför noggranna kontroller av ställföreträdare och företar ordentliga omprövningar av förvaltarskap. Det märks att verksamheten har en hög ambitionsnivå och att det kontinuerligt arbetas med att förbättra verksamheten.

Beslut i strategiutskottet

På sammanträdet den 28 februari beslutade strategiutskottet att godkänna yttrandet. Strategiutskottet bereder frågor för kommunstyrelsen. Det är sedan kommunstyrelsen som ska fatta beslut om yttrandet den 13 mars.

Senast uppdaterad: 13 september 2023