Orsa kommun planerar för nytt markanvisningsavtal – nya bostäder ska byggas i nedre Kuruld

Publicerad: 30 mars 2023

Strategiutskottet i Orsa kommun beslutade att godkänna det markanvisningsavtal som planeras med byggherren Lillskär. Lillskär planerar att bygga nya bostäder på en tomt i nedre Kuruld i södra Orsa. Det är kommunstyrelsen som fattar slutgiltigt beslut om markanvisningsavtalet.

Karta över södra Orsa med inringat område som är tänkt för ett markanvisningsavtal. Illustration.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Överenskommelsen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om att den ska överlåta eller upplåta ett kommunägt markområde för bebyggande.

Kommunen äger en tomt i nedre Kuruld, i närheten av Digerbergets skola. Nu finns det planer att skriva ett markanvisningsavtal mellan Orsa kommun och Lillskär, för att bygga bostäder på tomten.

Markavtalets innehåll

Markavtalet kommer gälla i 18 månader och under avtalstiden ska Lillskär bland annat redovisa hur dagvattenhantering ska fungera, utforma infrastruktur och bostäder för området samt samråda VA-frågor med Nodava.

Tanken är att avtalet sedan ska leda till att Lillskär sedan köper marken. För att det ska bli möjligt behöver Lillskär ha fått ett bygglov med startbesked för sina byggplaner på den aktuella marken. I köpet ställs krav på att byggnation ska påbörjas inom ett år.

Strategiutskottet, som bereder frågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade under tisdagen att godkänna markanvisningsavtalet. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen den 12 april.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023