Orsa kommun redovisar fortsatt gott ekonomiskt resultat 2022

Publicerad: 30 mars 2023

Kommunen redovisar en vinst på 26,9 miljoner kronor förra året, det är 20 miljoner mer än budgeterat. Anledningen är ökade skatteintäkter och att nämnderna redovisar överskott. Resultatet för hela kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, är 34,5 miljoner kronor för 2022.

Ett förstoringsglas och en påse med pengar som det står 2022 på.

I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. Kommunen hade över lag en god måluppfyllelse 2022. Av de övergripande målen är måluppfyllelsen god för tre av målen och godtagbar för tre av målen. För verksamhetsmålen är måluppfyllelsen god för tio av målen, godtagbar för fyra av målen och ej godtagbar för tre av målen.

Ekonomiska mål

Kommunkoncernen bedöms ha en god ekonomiska hushållning. Av de, totalt sex, ekonomiska målen är måluppfyllelsen god vad gäller fem av dem och ett av dem godtagbart. Orsa Vatten och Avfall AB redovisar ett underskott för 2022 men det justerade egna kapitalet har haft en positiv utveckling. Under den senaste femårsperioden har kommunens resultat i snitt uppgått till 22,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4,9 procent av skatteintäkterna.

Övergripande mål

Målet kring att invånarna i kommunen upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut visar på en god utveckling. Orsaborna anser också, precis som föregående år, att Orsa är en bra plats att leva och bo på. Antal invånare i Orsa har ökat till 6934 jämfört med 6918 (2021) men når inte riktigt upp till det satta målet för året på 6960 invånare.

Orsa fortsätter att klättra i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Orsas samlade omdöme har ökat från 3,9 till 4,2. Orsa har klättrat 17 placeringar upp till 55:e plats i landet, vilket är tredje plats i länet, dock en bit kvar till målet om minst plats 50.

Verksamhetsmål

De mål där utvecklingen är sämre berör andel elever i årskurs sex som har godkända betyg i matematik och svenska, där man inte når upp till de högt ställda målen.

Inom särskilt boende, äldreomsorgen, ligger resultatet på målet kring brukarnas möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål fortfarande på en låg nivå. Utvecklingen på de andra målen inom särskilt boende, äldreomsorg, är dock mycket positiv. Brukarundersökningen visar på att en hög andel av de svarande anser sig få tillräckligt med tid och möjlighet att påverka tider.

Årsredovisningen för 2022 godkändes under tisdagen av strategiutskottet. Beslut om årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen sedan överlämnas den till revisorerna och kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023