Stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä avvecklas

Publicerad: 30 mars 2023

Strategiutskottet beslutade under sitt möte tisdagen den 28 mars att godkänna förslaget om att avveckla stiftelsen Rovdjurscentrum Designtorg Trä. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet i frågan.

Närbild på uppstoppad björn på museum. Foto.

Stiftelsen RovdjursCentrum Designtorg Trä (RCDT) bildades 2005 gemensamt av Orsa Grönklitt AB (nuvarande Grönklittsgruppen) och Orsa Kommun. Syftet med stiftelsen var att öka intresset för och kunskapen om rovdjur, natur, trä och design bland privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Verksamheten har haft lokaler i anslutning till Rovdjursparken i Grönklitt.

Rovdjursparken avvecklas – påverkar stiftelsens verksamhet

Då Grönklittsgruppen har beslutat att avveckla Rovdjursparken har en grundläggande förutsättning för RCDT:s verksamhet försvunnit. Entrébyggnaden för Rovdjursparken har sedan starten använts av stiftelsen för utställningar, information och kunskapsförmedling. Fastighetsägaren har meddelat att man avser att använda dessa ytor till annat ändamål och sagt upp avtalet som reglerar tillgång till lokalerna. Stiftelsens verksamhet har till övervägande del finansierats med årliga bidrag från Naturvårdsverket. Dessa bidrag har succesivt minskat. Stiftelsen styrelse har därför beslutat att föreslå Grönklittsgruppen och Orsa Kommun att stiftelsen avvecklas.

Regler för att avveckla en stiftelse

En stiftelse är en typ av juridisk person som varken har medlemmar eller ägare och som kan bildas för att stödja ett bestämt ändamål. Det krävs någon form av egendom för att bilda en stiftelse, till exempel pengar eller fastigheter. Stiftelsen förvaltas av en styrelse och styrs av ett stiftelseförordnande som anger hur förmögenheten ska användas.

Stiftelsen RCDT räknas som en så kallad vanlig stiftelse. En vanlig stiftelse upphör vanligtvis genom att den förbrukat alla tillgångar för sitt ändamål. I det fall det är bestämt i stiftelseförordnandet att avkastningen bara får användas till det uppsatta ändamålet eller att kapitalet inte får förbrukas krävs en så kallad permutation för att avveckla stiftelsen. En permutation är ett myndighetsbeslut om att en föreskrift ändras i ett särskilt fall och prövas av Kammarkollegiet.

Enligt stiftelseförordnandet för stiftelsen RCDT får tillskjutet kapital inte förbrukas, utan ska användas som rörelsekapital. Därför behöver stiftelsen ansöka om permutation. Av stiftelseförordnandet framgår också att vid ändringar ska stiftarna ges möjlighet att yttra sig. Förslaget till beslut är därför att kommunfullmäktige godkänner att stiftelseförordnandet ändras på så sätt att tillskjutet kapital får förbrukas till åtgärder som gagnar stiftelsens ändamål.

Senast uppdaterad: 30 mars 2023