Kommunstyrelsen säger nej till planläggning för nya bostäder sydost om Fryksås

Publicerad: 11 juli 2023 Uppdaterad: 12 juli 2023

Kommunstyrelsen har avslagit begäran om planbesked för ett område sydost om Fryksås. Planbeskedsområdet bedöms ligga på ett för nära avstånd från Fryksås.

Kartbild över Hansjö 222:1.

Planbeskedsområdet markerat med röd streckad linje sydost om Fryksås.

Ett beslut om positivt planbesked skulle innebära att kommunen ser positivt på att starta ett detaljplanarbete för att utreda förutsättningarna för framtida bostadsbebyggelse inom området. Ett beslut om negativt planbesked innebär att kommunen inte avser att gå vidare med fastighetsägarens önskade exploatering.

Sökande vill utveckla fastighet mellan Fryksås och Grönklitt

Miljö- och byggnadsförvaltningens planenhet mottog i mars en begäran om planbesked för ett område sydost om Fryksås. Fastighetsägaren vill att en ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Önskan är att skapa cirka 6–8 bostadstomter med en- eller tvåbostadshus som skulle kunna användas som permanent- eller fritidsboenden.

Planenheten föreslår negativt planbesked

Planenheten har undersökt förutsättningarna och översiktligt utrett lämpligheten för den föreslagna exploateringen. Ärendet har även skickats ut till remissinstanser och till grannar. Planenhetens förslag till beslut är att ge ett negativt planbesked.

Det är av betydande allmänt intresse att bibehålla Fryksås fäbodmiljö. Inte minst är Fryksås yttre avgränsning värdefull där den täta och samlade bebyggelsen omsluts av naturen. En exploatering enligt ansökan skulle innebära att ny bebyggelse skulle upplevas som en utökning av Fryksås bebyggelsemiljö, säger Mats Andersson, planarkitekt på Orsa kommun.

Även Dalarnas museum har yttrat sig i ärendet och menar att planbeskedsområdet bedöms beröra fäbodmiljön trots att läget i sig är fristående.

Kommunstyrelsen beslutade enligt planenhetens förslag, fast med ett tillägg att planbesked kan prövas på nytt om ansökan om bebyggelsen flyttas söderut på fastigheten.

Senast uppdaterad: 12 juli 2023