Fortsatt risk för översvämning

Publicerad: 10 augusti 2023 Uppdaterad: 6 september 2023

De stora regnmängderna som fallit sedan augusti har lett till mycket höga vattennivåer i Orsasjön och Siljan. Nivåerna minskar nu i takt med allt torrare väderlek men det är fortfarande mycket över det normala. Kommunen avråder från bad i kommunens sjöar och vattendrag på grund av tidigare nödutsläpp av avloppsvatten.

Trafikskylt "översvämning".

Viktig information

De stora regnmängderna som fallit sedan i början av augusti har lett till mycket höga vattennivåer i våra sjöar och vattendrag. Vattnet har nu börjat sjunka undan både i Orsasjön och Siljan men nivåerna är fortfarande mycket över det normala.

Vi rekommenderar dig att följa SMHI:s prognoser, varningar och meddelanden. Läs mer på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Just nu avråder kommunen från bad i Orsasjön, Skattungen och övriga vattendrag i kommunen. Det är inget förbud, men du som badar bör tänka på att det kan förekomma bakterier i vattnet. Det beror på så kallad bräddning, alltså nödutsläpp av utspätt avloppsvatten för att reningsverken inte kan ta emot de stora mängderna dag- och regnvatten i ledningarna. Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla.

Information in English
Orsa Municipality advises against swimming in Lake Orsa, Lake Skattungen, and other watercourses in the municipality. Recent rains have resulted in high water levels and flooding. The water might be unsuitable due to substances and microorganisms being flushed away and carried along with the water flow.

Additionally, emergency releases of diluted sewage water have been carried out. This is done when there is too much water in the sewage treatment plants to prevent sewage water from flowing back into the pipes.

There is no prohibition on swimming, but if you do swim, you should be aware that there might be bacteria in the water.

Information auf Deutsch
Die Gemeinde Orsa rät vom Baden im Orsasee, im Skattungen-See und in den anderen Wasserläufen der Gemeinde ab. Die jüngsten Regenfälle haben zu hohen Wasserflüssen und Überschwemmungen geführt. Das Wasser könnte daher zum Baden ungeeignet sein, da Substanzen und Mikroorganismen weggespült und mit dem Wasserfluss mitgeführt werden.
Zusätzlich wurden Notentleerungen von verdünntem Abwasser durchgeführt. Dies geschieht, wenn in den Kläranlagen zu viel Wasser ist, um zu verhindern, dass Abwasser in die Rohre zurückfließt.
Es gibt kein Verbot zum Baden oder Schwimmen, aber wenn Sie ins Wasser gehen, sollten Sie sich bewusst sein, dass es Bakterien im Wasser geben könnte.

De stora regnmängderna som fallit den senaste tiden har lett till översvämningar runt om i länet och vattenstånden är höga. Orsa och Mora kommuner samarbetar med Brandkåren Norra Dalarna med riktade resurser och förberedande åtgärder där vi prioriterar samhällsviktiga verksamheter.

Så förbereder du dig som fastighetsägare

Som fastighetsägare har man ett eget ansvar för att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom från översvämningar. Här kommer några tips och råd på hur du kan förbereda dig:

 • Var uppmärksam och följ väderutvecklingen om du bor i ett översvämningskänsligt område.
 • Se till att brunnar, diken och trummor i anslutning till din fastighet är rensade så att eventuella vattenflöden kan passera obehindrat.
 • Ta bort lösa kvistar och föremål som kan riskera att sätta igen brunnar och trummor.
 • Täta golvbrunnar om du vet att du tidigare haft problem med att vatten tar sig in i fastigheten.
 • Se till att båtar och bryggor är ordentligt förtöjda alternativt flytta dem till säker plats.

Badvattenkvaliteten påverkas - kommunen avråder från bad i Orsasjön, Skattungen och övriga vattendrag i kommunen

Efter intensivt regnande kan badvattnet bli otjänligt i vattendrag och sjöar eftersom ämnen och mikroorganismer spolas av och följer med flödet.

Det oväder som drabbat oss den senaste tiden med kraftiga regn och höga vattenflöden har också lett till att så kallad bräddning (nödutsläpp) av utspätt avloppsvatten har skett. Nödutsläppen görs när det kommer in så mycket regn- och dagvatten i ledningarna att reningsverken inte har kapacitet att ta hand om det. Det sker oftast i samband med kraftiga regn och därför kan det vara olämpligt att bada i anslutning till när nederbörden faller. Bräddning och nödutsläpp är viktiga systemfunktioner som finns för att förhindra att avloppsvatten går baklänges om ledningarna blir överfulla.

Direkt efter en bräddning kan badvattenkvaliteten påverkas. Men det bräddade vattnet sprids fort och åt olika håll beroende på strömmar och vind. Det är därför svårt att säga exakt var och hur det påverkar badvattnet.

På grund av rådande omständigheter avråder kommunen tills vidare från bad till dess att nederbördsmängderna har minskat och vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag har återgått till det normala.

Minska risken för ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känner till hur du kan minska riskerna.

Tecken att titta efter:

 • Om träd och stolpar som står i en slänt börjar luta åt samma håll.
 • Om jordstycken börjar glida. Mindre skred (initialskred) kan vara tecken på att ett större skred kan ske.
 • Erosionsskador vid vattendrag.
 • Nyutvecklade och tillväxande sprickor i mark.
 • Sättningar i byggnader, till exempel att dörrar och fönster inte går att öppna.
 • Brott på ledningar och kablar i marken.
 • Plötsligt avbrott av flöde, ökat flöde eller grumling av vattnet i ett vattendrag kan indikera ras eller skred uppströms.
 • Vid bergras: lösa klippblock i bergbrant.

Trafiken kan påverkas

Trafiken kan påverkas av de höga vattennivåerna. På Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du hålla dig uppdaterad om tågtrafik och de vägar som Trafikverket ansvarar för.

Senast uppdaterad: 6 september 2023