Unga kommunutvecklare ger ungas perspektiv på viktiga frågor i Orsa kommun

Under perioden maj 2023 till mars 2024 har Orsa kommun anställt sju ungdomar som unga kommunutvecklare. Uppdraget handlar om att arbeta med kommunens mål att Orsas elever ska känna sig trygga och längta till skolan.

Unga kommunutvecklare.

Elis Eriksson, Erik Björklund, Dennis Holm och Hedvig Gerdemark, fyra unga engagerade kommunutvecklare.

Ungdomarna som går i 9:an har tagit fram åtta prioriterade områden med specifika insatser som skapar förutsättningar för att unga ska känna sig trygga och längta till skolan.

Områdena är

  • hälsa
  • inflytande och delaktighet
  • relationer mellan elever
  • relationer med lärare
  • trygghet
  • skolmiljö och aktiviteter
  • lektioner och lärande
  • skollunch.

Ett exempel på insats är att det är viktigt att prata om stress – hur man som elev kan göra för att minska sin stress, att prov och läxor fördelas ut under läsåret så mycket som det är möjligt. Ett annat exempel är att det är viktigt att få extra hjälp om man har speciella behov – man kanske kan få sitta på ett annat ställe än i klassrummet eller kanske få mer tid av sin lärare för att få extra hjälp.

Resultatet av arbetet har presenterats för tjänstepersoner och politiker och ska användas som underlag för beslut, planering och praktiskt arbete både inom politiken, verksamhetsområdena samt på Orsaskolan specifikt.

Det har varit lärorikt och roligt att träffa politiker och personer som arbetar i kommunen. Vi upplever att dom lyssnat på oss och att det finns ett behov av att arbeta mer med ungas perspektiv, säger Dennis Holm, en av de unga kommunutvecklarna.

Vikten av att skapa en känsla av delaktighet framgår också i ungdomarnas rapport. Det är viktigt att ha dialog med och lyssna på eleverna. Alla måste veta vilka möjligheter det finns att göra sin röst hörd i skolan, och hur man gör.

Allas åsikter är lika mycket värda och alla ska kunna berätta vad man tycker och tänker, inflikar kommunutvecklare Elis Eriksson.

För att stärka relationen mellan eleverna och få yngre elever att känna sig mer trygga i skolan så föreslår man i rapporten att man inför ett faddersystem där äldre elever är faddrar åt yngre elever. De yngre eleverna har då alltid någon att vända sig till om man inte har någon annan i sin närhet att prata med. Det kan också vara ett par personer från en klass som är faddrar åt en hel klass.

Vi har arbetat med unga kommunutvecklare varje sommar sedan 2018. Att vi nu utvecklat konceptet till att anställa ungdomarna ett helt år gör att vi tillsammans kan bli ännu bättre på att göra verkstad av förslagen! Att få ungas eget perspektiv är ovärderligt för kommunen, ingen vet hur det är att vara 15 år i Orsa annat än dom som verkligen är det, säger Christina Nordmark, ungdomsstrateg i kommunen.

Under läsåret 23/24 kommer Christina Nordmark och de unga kommunutvecklarna att samverka med skolornas elevråd för att följa upp arbetet. Arbetet kommer även att följas upp med berörda och återkopplas till unga under och efter läsåret.

Senast uppdaterad: 14 september 2023