Orsa kommun redovisar relativt högt ekonomiskt resultat i delårsrapporten för 2023

Publicerad: 24 oktober 2023

Kommunens ekonomiska resultat till och med sista augusti 2023 är 24 miljoner kronor. Det är 20 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Klossar med siffror som visar årtalet 2023 och ett tomt block bredvid.

Delårsrapporten visar kommunens ekonomiska resultat för perioden 1 januari – 31 augusti. Rapporten innehåller också en prognos för helåret 2023, och en uppföljning och prognos av hur kommunen uppfyller sina uppsatta mål.

Trots en tid av stora utmaningar i form av ökad inflation och stigande räntor har Orsa kommun en mycket god ekonomi. Det goda ekonomiska resultatet för årets första åtta månaderna förklaras av att skatter och bidrag har ökat mer än den negativa kostnadsutvecklingen. Den enskilt största negativa budgetavvikelsen härrör från omsorgen och förklaras främst av höga kostnader för äldreomsorgen.

– Med tanke på de stora investeringar vi har framför oss känns det bra att vi har ett bra utgångsläge jämfört med många andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Helårsprognos för 2023

Helårsprognosen för kommunens ekonomiska resultat är 13 miljoner kronor vilket är 6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Totalt resultat i hela koncernen, alltså kommunen och de kommunala bolagen, förväntas bli 26 miljoner kronor.

– Med tanke på årets utmaningar ser prognosen för 2023 betydligt bättre ut än vad vi tidigare vågat hoppas på, säger ekonomichef Anna-Karin Göthe.

Uppföljning av mål i kommunplanen

Arbetet för att nå målen går enligt plan, och inga större avvikelser rapporteras. Målet om att Orsa ska vara en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa har redan följts upp via Svenskt Näringslivs ranking och Orsa har klättrat högre än det satta målet för 2023. Anslutningen till stadsnätet ligger redan på den målsatta nivån för 2023.

Trots flertalet insatser ligger resultaten i matematik för årskurs 9 lägre än föregående läsår. Inför det nya läsåret görs ytterligare insatser för att kunna vända utvecklingen.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023