Strategiutskottet godkänner detaljplan för sydöstra Grönklitt

Publicerad: 13 februari 2024

Strategiutskottet i Orsa beslutade den 13 februari att godkänna förslaget till ny detaljplan för sydöstra Grönklitt. Godkännandet innebär att planförslaget skickas vidare till kommunstyrelsen som kommer att fatta slutgiltigt beslut om samråd den 11 mars.

Karta som visar skiss på detaljplaneområde för sydöstra Grönklitt 2024

En skiss som visar hur planområdet kan bebyggas. Befintliga hus är vita och detaljplanens föreslagna hus är bruna. Röda streck är skidspår och gröna streck är skoterleder.

Under 2022 och 2023 sökte bolaget Orsa Grönklitt två planbesked i de sydöstra delarna av fastigheten Hansjö 135:68 i Grönklitt. Kommunstyrelsen beslutade då om positivt planbesked och gav planenheten i uppdrag att upprätta ny detaljplan för området.

Planenheten har nu presenterat ett förslag till detaljplan som strategiutskottet i Orsa har beslutat att godkänna. Detta innebär att planförslaget skickas vidare till kommunstyrelsen som kommer att fatta slutgiltigt beslut om samråd den 11 mars. Samråd innebär att kommunen ställer ut detaljplanen för allmänheten och samlar in synpunkter på förslaget.

Planförslaget - möjlighet till att bygga 110 bostadshus

Planområdet omfattar två skogsklädda höjder på vardera sida om Råtjärnen. Detaljplanen gör möjligt att bygga uppemot 110 nya bostadshus som får en liknande skala och gestaltning som Orsa Grönklitts befintliga bostadsbebyggelse. Stora ytor av planområdet planläggs som naturmark för att säkerställa god tillgång till natur, skidspår och friluftsaktiviteter. Det blir också möjligt att anlägga en ny spårcentral i planområdets norra del.

Planområdet är utpekat som ”ny stadsbygd” i Orsa kommuns översiktsplan och planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanens riktlinjer för området.

Nästa steg - beslut i kommunstyrelsen och samråd

Om kommunstyrelsen fattar ett beslut om samråd den 11 mars kommer kommunen starta samrådet för detaljplanen med start under mars månad. Samrådet kommer då pågå fram till slutet av april och fysiska samrådsmöten kommer att genomföras. Under samrådstiden finns möjlighet för både allmänheten och remissinstanser såsom Länsstyrelsen att lämna synpunkter på planförslaget.

Efter samrådstiden kan förslaget revideras med anledning av de inkomna synpunkterna inför att detaljplanen skickas ut på granskning. Under granskningstiden ställs det nya planförslaget ut på nytt och allmänheten och remissinstanser får ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter. Därefter är förhoppningen att kommunstyrelsen ska kunna besluta om att anta detaljplanen, vilket bedöms kunna ske tidigast under det fjärde kvartalet 2024.

Senast uppdaterad: 13 februari 2024