Bygdepeng till utveckling av Orsa - om vindkraftsetableringen blir av

Publicerad: 21 mars 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Om det blir ett ja till vindkraftsetablering i folkomröstningen i juni ska företaget DalaVind betala tillbaka en del av vinsten till bygden. Det kommer göras genom att kommuninvånare kan söka medel för projekt eller gemensamma anläggningar.

Symbol för el, miniräknare på mobil, sedlar och betalkort. Foto.

Orsa kommun har en vindbruksplan som reglerar att etablerade kommersiella vindkraftsanläggningar i kommunen ska tillämpa så kallade bygdepeng. Det innebär att en exploatör som vill sätta upp verk i kommunen betalar tillbaka en del av vinsten till bygden. Invånare i kommunen ska ges möjlighet att varje år kunna ansöka om medel från de pengar som avsätts. Pengarna ska användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för bygden. På så sätt kan vindkraften nyttjas till att utveckla landsbygden i kommunen. Denna princip har tillämpats i tidigare genomförda vindkraftsprojekt.

​För att klargöra förutsättningarna för ersättning till lokalsamhället har kommunen i dialog med DalaVind tagit fram ett förslag till avtal avseende bygdepeng.

Så ser förslaget till avtal ut

​Under förutsättning att vindverken uppförs och tas i drift, uppgår bygdepengen till 1 procent av bruttointäkterna för vindkraftverken i områdena Noppikoski och Jordikamäck som är placerade i Orsa kommun.

​Bygdepengen föreslås betalas ut till en av DalaVind upprättad vindkraftsfond i kommunen. Den juridiska person som kommer att förvalta fonden bör vara en ideell förening, organiserad med en styrelse där representanter från föreningslivet och kommunen ska ingå.

Till dess att DalaVind utsett en permanent part som kan förvalta fonden åtar sig kommunen att administrera den. Både Kommunen och DalaVind ska erbjudas en ständig plats i styrelsen i syfte att biträda och stötta fonden i dess arbete. Varken kommunen eller DalaVind ska dock ha beslutsrätt vad gäller fördelning av bygdepeng.

​Medlen i fonden ska användas till att främja utvecklingen inom Orsa kommuns geografiska område. Målgruppen barn och unga är prioriterad liksom åtgärder för att öka kommunens attraktivitet för befintliga och blivande invånare.

​Fonden ska särskilt iaktta närhetsprincipen, att föreningar och verksamhetsutövare i närmast anslutning till Vindkraftsområdena Jordikamäck och Noppikoski prioriteras vid fördelning av bygdemedel. Bygdepengen ska fastställas i riktlinjerna för Fonden och användas för följande ändamål:

  • Stödja projekt, investeringar, underhåll och utvecklingsidéer i ideella föreningar.
  • Stödja projekt och utvecklingsidéer som stimulerar näringslivsutveckling.
  • Bidra till utveckling av besöksnäringen.
  • Utge stipendier till studierelaterade kostnader till studenter med Orsa-anknytning.
  • I övrigt användas till att öka attraktiviteten, stimulera engagemang och skapa fler arbetstillfällen.

​Bygdepengen ska inte användas till vad som ingår i kommunens verksamhetsmandat enligt lag, det innebär att pengar från fonden inte ska ersätta sådant som kommunen är skyldig att göra.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen

På sammanträdet den 20 mars beslutade u​tskottet för strategi att godkänna avtalsförslaget och att ge kommunstyrelsens ordförande mandat att underteckna avtalet för Orsa kommuns räkning. Slutgiltigt beslut om avtalsförslaget fattas av kommunstyrelsen den 15 april. Om kommunstyrelsen beslutar om att godkänna avtalet så signeras det av båda parterna men börjar bara gälla under förutsättning att vindkraftsverken uppförs.

– Innan folkomröstningen är det viktigt att knyta upp DalaVind angående bygdepeng. Jag är nöjd med vår dialog då det är en rejäl summa pengar årligen som kan komma föreningsliv och näringslivsutveckling till del, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Företaget DalaVind AB har lämnat in ansökningar om tillstånd för att bygga vindkraft i Orsa. Bolaget planerar för totalt 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommuner, vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck.

​Det är Länsstyrelsen som handlägger ärendet och beslutar om ett eventuellt tillstånd för vindkraftsetablering. Det första steget för Länsstyrelsen är att godkänna om ansökan är komplett och innehåller alla delar som efterfrågas. Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Tillstånd kan bara ges om kommunen tillstyrker det, det så kallade kommunala vetot.

​Kommunfullmäktige beslutade den 2 oktober att det ska genomföras en folkomröstning om Orsa kommun ska tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck. Folkomröstningen hålls i samband med valet till EU-parlamentet den 9 juni 2024. Kommunal folkomröstning är rådgivande men de politiska partierna har försäkrat att valresultatet ska följas.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024