Orsa kommun redovisar högre resultat för 2023 än väntat

Publicerad: 4 april 2024 Uppdaterad: 5 april 2024

Kommunen redovisar ett överskott på 22 miljoner kronor för 2023, det är 15 miljoner mer än budgeterat. Anledningen är ökade skatteintäkter och ränteintäkter samt att de finansiella placeringarna stigit i värde. Resultatet för hela kommunkoncernen, alltså inklusive de kommunala bolagen, är 25 miljoner kronor för 2023.

En hand lägger mynt i olika glasburkar, ur burkarna växer olika grödor.

I årsredovisningen följer kommunen upp sina mål, uppdrag och sin budget. I kommunplanen för 2023 fanns tio övergripande mål som utgår ifrån kommunens vision Orsa 2050. Av de tio målen är måluppfyllelsen god för fem av målen, godtagbar för tre av målen och för två av målen bedöms måluppfyllelsen som ej godtagbar.

Exempel på måluppfyllelse

Mål: Orsa är en attraktiv plats för företag som vill etablera sig och växa

 • Orsas plats i Svenskt Näringslivs ranking om lokalt företagsklimat förbättras. Målet var plats 50 eller bättre och utfallet blev plats 48.

  Betyget för Orsas företagsklimat fortsätter att förbättras både i Svenskt Näringslivs ranking samt i det samlade omdömet för företagsklimatet. Dialog mellan kommunen, företag och företagarföreningen är en nyckel till den positiva utvecklingen. Att se till att det finns mötesforum är också viktigt, som företagarfrukostar och företagsbesök.

  En annan viktig faktor är att hela kommunen involveras i arbetet med näringslivsutveckling, även de kommunala bolagen.

Mål: Orsas befolkning växer

 • Antal invånare ökar. Målet var 6980, utfallet blev 6908.

  Invånarantalet sjönk under 2023 efter flera år av positiv utveckling. Kommunen har dock fortfarande ett positivt flyttnetto, men barnafödandet har minskat. Kommunens arbete med bostadsförsörjningsfrågorna har fortsatt hög prioritet och avtal har tecknats om bostadsutveckling i centrum vid Lillån och i södra Orsa vid Kuruld. Exploateringen av Löva Strand, det naturnära boendet vid Orsasjöns strand, fortgår. Att kunna erbjuda olika boendetyper i eftertraktade lägen är en förutsättning för ett starkt Orsa även i framtiden.

Mål: Orsas barn och unga får en god och likvärdig utbildning

 • Andel elever i årskurs 6 som uppnår kunskapskraven i svenska ökar. Mål 2023 var 91 procent, utfallet blev 94 procent.
 • Andel elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i svenska ökar. Målet var 96 procent, utfallet blev 94 procent.
 • Andelen elever i årskurs 6 som uppnår kunskapskraven i matematik ökar. Målet var 92 procent, utfallet blev 85 procent.
 • Andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i matematik ökar. Målet var 86 procent, utfallet blev 83,6 procent.
 • Elevernas upplevda studiero ökar. Målet var 82 procent, utfallet blev 72 procent.

  Resultaten för svenska i årskurs 6 är högre än föregående läsår och i årskurs 9 ligger resultatet lika som året innan. Under läsåret har fokus på det fortsatta arbetet med läsning och läsinlärning varit i centrum i samtliga ämnen. Skolan har arbetat med kommunövergripande möten kring läsning/läsförståelse och arbetsmetoden Skriva sig till lärande (STL). I matematik för årskurs 6 har resultaten höjts, vilket delvis går att koppla till arbetet med kooperativt lärande. Genomgående har skolorna haft fokus på begreppen i ämnet matematik för att öka förståelsen hos eleverna. Trots flertalet insatser såsom extra resurser, flera behöriga pedagoger under lektionstid, studiestugor och anpassat material ligger resultaten i matematik lägre än föregående läsår i årskurs 9. Diskussion och analys kring bedömningsuppgifter, hur används resurser, hur bemöter man eleverna, hur stöttar man deras låga självförtroende i matematik och långa planeringar som elever halkar efter i är saker vi utreder inför kommande läsår.

  Arbetet med studieron fortsätter ute på alla skolor. Studieron lyfts kontinuerligt för att skapa en medvetenhet kring begreppet hos elever och personal. De behöver förstå vikten av studiero både för egen del och för skolkamraternas del. Arbete sker också kontinuerligt med lärmiljön och eleverna involveras i detta arbete.

Samtliga ekonomiska mål för koncernen och kommunen är uppfyllda till och med årsbokslutet 2023. År 2024 kommer att innebära stora utmaningar och i dagsläget är bedömningen att de ekonomiska målen kan bli svåra att uppnå på alla punkter.

– Ekonomiskt redovisar kommunen ett stort överskott för 2023, samtidigt ser vi en mycket utmanande situation framåt. Vi har stora investeringar framför oss som vi behöver ta höjd för och andelen äldre ökar med behov av utbyggd äldreomsorg, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C).

Uppföljning av uppdrag

Utöver målen har nämnderna och utskotten fått ett antal uppdrag från den politiska majoriteten. Av de sju uppdragen i kommunplanen 2023 är samtliga påbörjade och de flesta löper på enligt plan. Den fortsatta exploateringen av Löva Strand har pausats i väntan på inriktningsbeslut gällande anslutningsväg till området, men detaljplanearbetet startas när beslutet är fattat.

Tidsplan för godkännande av årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 godkändes av strategiutskottet på sammanträdet den 20 mars. Beslut om årsredovisningen fastställs av kommunstyrelsen, sedan överlämnas den till revisorerna och kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Senast uppdaterad: 5 april 2024