Orsa kommun inför nya regler för bidrag till enskilda vägar

Publicerad: 13 maj 2024

Kommunstyrelsen beslutade under sitt möte den 13 maj att införa nya regler för bidrag till enskilda vägar. Reglerna gäller från och med 2025 och ersätter det samarbetsavtal som funnits med Orsa Besparingsskog.

Landsväg i Dalarna.

Orsa kommun och Orsa Besparingsskog har sedan 1975 haft ett samarbetsavtal kring väghållning. Avtalet har gällt byvägar och vissa vägar till viktiga besöksmål och omfattar cirka 13,5 mil väg. Orsa Besparingsskog har sagt upp avtalet och det upphör att gälla 31 december 2024.

Olika vägar enligt väglagen

Enligt väglagen finns det tre olika sorters vägar, beroende på vem som ansvarar för drift och underhåll av vägen;

  • Statliga vägar (övergripande vägnätet)
  • Kommunala vägar (gator i tätorter)
  • Enskilda vägar (som berör enskilda fastighetsägare)

Enskilda vägar som är öppna för allmänheten kan få statliga bidrag via Trafikverket om vägarna anses vara viktiga för samhällets funktion. Medan staten ger bidrag till de enskilda vägarna enligt fastställda kriterier är kommunernas engagemang frivilligt.

Syftet med nya vägbidraget

I dagsläget är Orsa Besparingsskog, med några få undantag, enda väghållaren för enskilda vägar i Orsa. När byggnationen av E45 Vattnäs-Trunna genomförs kommer ett antal gemensamhetsanläggningar för nytillkomna enskilda vägar att skapas. En kommun har att förhålla sig till likställighetsprincipen. Dessa nya vägar ska kunna ges bidrag enligt samma förutsättningar som befintliga. Det är ett av motiven för att gå från ett samarbetsavtal till ett bidragssystem.

Orsa kommun vill med de nya kommunala vägbidragen underlätta för enskilda väghållare att sköta sina åtaganden genom ett ekonomiskt stöd. Syftet är att främja fast boende i landsbygds- och bebyggelseområden, stötta näringslivet samt att främja så att vägar kan vara öppna för allmän trafik året runt.

Så utformas det kommunala vägbidraget i Orsa

Vägbidraget riktar sig till väghållare av enskilda vägar med fast boende men även för enskilda vägar till utpekade turistmål. Bidraget kan beviljas till både enskilda vägar med statsbidrag och utan statsbidrag. Bidraget är även indelat i två olika delar. En del för drift av vägen och en del för förstärkningsåtgärder.

Bidragsnivån är 7 kronor/meter för vägar med statsbidrag samt 15 kronor/meter för vägar utan statsbidrag. Beloppen förslås räknas upp årligen utifrån konsumentprisindex, KPI. Därutöver kan förstärkningsbidrag på upp till 50 procent av godkänd kostnad ges.

Bidragsnivån är i det högre skiktet om man jämför med andra kommuner. För Orsa Besparingsskog beräknas det nya bidragssystemet ge 2,65 miljoner kronor under 2025. Det är en höjning med 600 000 kronor, vilket motiveras av ökat underhållsbehov.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024