Arbetsmiljö i förskola och skola

Hur våra barn och elever upplever arbetsmiljön i skolan är en viktig fråga för oss.

Lärare undervisar i en klass med elever. Foto.

Vår arbetsmiljö

Luften inne i våra skolor och lokaler ska inte innehålla skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan skada vår hörsel eller ge upphov till stress och sömn- och koncentrationssvårigheter. Även städning och god hygien är viktiga åtgärder för en bra miljö i skolan.

Upplever du problem i skolan, ta kontakt med skolans rektor.

Buller kallas allt oönskat ljud och det finns på alla arbetsplatser. Ljudet kan komma från ventilation, trafik eller rent av från elever och personal själva. Ibland går det att lösa på ett enkelt sätt.

Buller kan upplevas olika av olika personer. Det finns riktlinjer från Arbetsmiljöverket och vi arbetar efter dem. Det finns också mer information på Boverkets webbplats och hos Folkhälsomyndigheten.

Alla lokaler som barn och vuxna vistas i behöver luft och ventilation. Arbetsmiljöverket har riktlinjer för hur mycket luft som ska växlas beroende på vad lokalen används till. Det finns också riktlinjer för vilka nivåer olika ämnen i luften ska ligga på. Vi följer dessa rekommendationer.

Våra förskolor och skolor ska vara tillgängliga för alla. Det innebär att lokalerna ska anpassas så att personer med funktionsvariation, till exempel syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning, ska kunna vistas där.

Exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten kan vara att utjämna trösklar, installera hissar eller erbjuda hjälpmedel som barnet/eleven behöver för att kunna delta i verksamheten på förskolan eller skolan.

Det är skolan som har ansvar för att alla har de verktyg och hjälpmedel de behöver för att klara sin skolgång. Det innefattar även information och bemötande.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024