Avgifter och regler för förskolan

Tiden i förskolan är en ny fas i livet, både för dig och för ditt barn. Här kan du läsa mer om våra regler, vad förskoleplatsen kostar och när ditt barn kan vara i förskolan.

Du ska betala en avgift varje månad. Din avgift räknas ut utifrån

 • den sammanlagda månadsinkomsten i det hushåll där ditt barn är folkbokfört
 • hur många barn som är folkbokförda i hushållet och är på förskola.

Med hushåll menas vuxna som är folkbokförda på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är vårdnadshavare till barnet, ska hens inkomst räknas med.

Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. Den gäller från första introduktionsdagen och betalas varje månad.

Om barnet bor i familjehem beräknas avgiften på familjehemsföräldrarnas inkomst.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, det heter maxtaxa. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer. Den högsta avgiften för ett barn är 1 688 kronor per månad.

Förskoleavgift

Avgifter 2024

Barn

Hushållets inkomst

Högsta avgift

Barn 1 (yngsta barnet)

3 % av inkomsten

1 688 kronor/månad

Barn 2

2 % av inkomsten

1 125 kronor/månad

Barn 3

1 % av inkomsten

563 kronor/månad

Barn 4 och följande


Ingen avgift


Avgiften ändras från och med 1 september det år ditt barn fyller tre år. Ändringen motsvarar de gratis 15 timmar i veckan för allmän förskola och avgiften sänks med 28 %.

Allmän förskola är gratis

Barn som är tre till fem år får under skolans terminstid gå i förskola gratis 15 timmar i veckan, tre timmar varje dag. Det gäller från och med september det år barnet fyller tre år. Måltider ingår inte.

Om du vill att ditt barn ska gå i förskola 15 timmar i veckan, fem timmar tre dagar i veckan under hela året betalar du avgift för platsen. Måltider ingår.

Delad plats

Om ni vårdnadshavare är separerade och barnet bor växelvis hos er kan barnet få två olika placeringar om ni vill det. Det är samma plats i förskolan, men ni får varsin placering som ni ansvarar för och varsin faktura att betala.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten före skatt i respektive hushåll. Det blir två avgifter för samma barn, men den totala avgiften överstiger inte maxtaxan.

Anmäl delad plats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Faktura

Du betalar avgiften 12 månader per år, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden.

Din faktura kommer per post. Du kan välja att istället få fakturan som e-faktura eller betala via autogiro.

Om du inte betalar fakturan kan barnet förlora sin plats i förskolan. Vill du anmärka mot fakturan ska du göra det till oss senast 20 dagar efter fakturans förfallodatum.

Inkomst

När ditt barn börjar på förskola ska du lämna uppgifter om din inkomst. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Vi har rätt att göra kontroller av din inkomst och be dig att lämna en uppdaterad inkomstuppgift.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning m.m.
 • lön/inkomst från eget företag
 • lön från arbete utomlands
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • pension
 • sjukbidrag.

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)
 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • studiemedel (bidrag och lån)

Du kan inte göra avdrag för underhåll.

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Din nya avgift börjar gälla månaden efter din ändring. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiften.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka avgiften. Anmäl denna förändring så snart du kan.

Uppdatera dina uppgifter

Det är viktigt att du informerar oss om något ändras i familjen. Anmäl om du ändrar

 • inkomst
 • vistelsetid
 • familjeförhållande, till exempel om ni vill ha varsin faktura om ni separerar
 • sysselsättning, till exempel blir arbetssökande eller föräldraledig.

Ändra inkomst eller familjeförhållande (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Den tiden under dagen som ditt barn är i förskolan kallas vistelsetid. Barnet får vara i förskolan den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid. När du är ledig är barnet hemma. När barnet får en förskoleplats får du ett beslut med barnets vistelsetid.

Ditt barn kan gå i förskolan till 31 juli det år barnet fyller sex år.

Om du är föräldraledig, arbetssökande eller pensionär:

Ditt barn kan vara i förskolan

 • 15 timmar per vecka.
 • 5 timmar tre dagar per vecka. Förskolans personal bestämmer tiderna och dagarna.

Du kan inte spara de 15 timmarna till en annan vecka om barnet inte är på förskolan vissa dagar, till exempel om barnet är sjuk eller förskolan håller stängt på en röd vardag.

På hösten det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till Allmän förskola 525 timmar per år. Då kan du välja att ha barnet på en ordinarie plats eller Allmän förskola. Du kan läsa mer om Allmän förskola längre ner på sidan.

Skillnaden på 15-timmars förskoleplats för barn 3-5 år


Ordinarie förskola

Allmän förskola

Vistelsetid

15 timmar per vecka

15 timmar per vecka

Schema

5 timmar 3 dagar per vecka

3 timmar måndag-fredag

Rätt till plats

Hela året

Under skolans terminstider

Ledig


Under skolloven

Måltid

Måltid ingår

Måltid ingår inte

Kostnad

Ordinarie avgift -28 %

Gratis

Nattarbete

Om du arbetar under natten kan du ha barnet i förskolan kl. 13.00-17.00 samma dag som du ska börja jobba natt. Dagen efter kan barnet vara i förskolan åtta timmar efter den tiden som du slutade ditt arbete, och gå hem senast kl. 18.00.

Förändring av vistelsetid

Om du behöver ändra barnets vistelsetid ska du ansöka om det. Du kan välja mellan en tillfällig eller varaktig förändring.

Ansök om förändrad vistelsetid (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Introduktion

När ditt barn börjar på förskola har ni en introduktionsperiod så att barnet får chansen att vänja sig och lära känna personalen och de andra barnen. Introduktionen är oftast mellan 3–10 dagar, längden på introduktionen är beroende av barnets behov. Du är med under vissa delar.

Din avgift för platsen börjar gälla från första introduktionsdagen.

Barnets schema och frånvaro i Meitner

Vi använder lärplattformen Meitner. Här ska du lägga in barnets schema och anmäla frånvaro. Du kan kontakta förskolan där och de kan skicka information och andra meddelanden till dig.

Du får inloggning till Meitner under barnets introduktion.

Logga in på Meitner Länk till annan webbplats.

De flesta barn som går i förskola blir sjuka ibland. Om du ser tecken på att ditt barn inte orkar att vara i förskolan eller har en smittsam sjukdom ska du stanna hemma med barnet. Vid magsjuka ska barnet vara hemma två dygn efter tillfrisknandet.

Du ska anmäla barnets frånvaro i Meitner.

Anmäl till förskolan om du eller barnets syskon blir sjuka.

Vårdnadshavare är sjuk

 • Anmäl till förskolan.
 • Ditt barn kan vara i förskolan mellan klockan 08.00–16.00.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Ditt barn kan fortsätta vara i förskolan mellan klockan 08.00–16.00 om du skickar läkarintyg till oss.

Om du inte lämnar läkarintyg kan ditt barn vara i förskolan 15 timmar per vecka (klockan 09.00–14.00 tre dagar per vecka).

Behov av mer tid i förskolan

Om du behöver ha barnet mer i förskola under din sjukskrivning kan du ansöka om ändrad vistelsetid av särskilda skäl. Du ska komplettera ansökan med läkarintyg som styrker behovet av förskoleplats.

Ansök om ändrad vistelsetid av särskilda skäl (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Vårdnadshavare stannar hemma med sjukt syskon

 • Anmäl det till ditt sjuka och friska barns avdelningar.
 • Barnet kan vara i förskolan mellan klockan 08.00–16.00.

Fortsatt sjuk efter 1 månad

Barnet kan vara i förskolan 15 timmar per vecka (klockan 09.00–14.00 tre dagar per vecka). Om du har behov av mer tid ska du ansöka om särskild placering. Ansökan ska kompletteras med läkarintyg.

På hösten det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 525 timmar per år, oavsett om du är hemma eller arbetar/studerar.

Barnet kan vara i förskolan

 • 15 timmar per vecka
 • måndag till fredag 3 timmar per dag, förskolans personal bestämmer tiderna
 • under skolans terminstider och hemma under loven.

Allmän förskola är gratis och måltider ingår inte.

Om ditt barn har en ordinarie plats i förskolan kommer du att få en lägre avgift från och med 1 september det året barnet fyller tre år. Avgiften sänks med 28 %, det motsvarar de gratis 15 timmar per vecka för allmänna förskolan.

Skillnaden på 15-timmars förskoleplats för barn 3-5 år


Ordinarie förskola

Allmän förskola

Vistelsetid

15 timmar per vecka

15 timmar per vecka

Schema

5 timmar 3 dagar per vecka

3 timmar måndag-fredag

Rätt till plats

Hela året

Under skolans terminstider

Ledig


Under skolloven

Måltid

Måltid ingår

Måltid ingår inte

Kostnad

Ordinarie avgift -28 %

Gratis

Du som arbetar under obekväm tid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm tid räknas kvällar, nätter och helger. Barnomsorgen ges i barnets hem av en person som du väljer och vi anställer.

Barnets vistelsetider

Måndag till fredag klockan 06.30–18.30 går barnet i sin ordinarie förskola. Du kan använda förskola på obekväm tid

 • måndag till fredag klockan 18.30–06.30.
 • lördag och söndag dygnet runt.

Barnets vistelsetid utgår från din arbetstid inklusive eventuell restid och sömn efter nattarbete (åtta timmar efter avslutat arbetspass). När du är ledig är barnet hemma med dig.

Du får ett beslut på hur många timmar du kan nyttja förskola på obekväm tid. Beslutet är tidsbegränsat och gäller max ett år.

Vid sjukdom

Du kan inte ha förskola på obekväm tid de dagar du eller ditt barn är sjuka.

Avgifter

Det är samma avgift för förskola på obekväm tid som för ordinarie plats i förskola.

Vem sköter om mitt barn?

Du ska själv lämna förslag på en person som kan ta hand om barnet, det gör du på din ansökan. Den personen

 • ska vara över 18 år
 • får inte vara vårdnadshavare till ditt barn
 • får inte vara folkbokförd på samma adress som dig eller barnet
 • anställs som outbildad barnskötare
 • måste ha lämnat utdrag ur Belastningsregistret för skola och förskola till oss innan anställning.

Om du blir beviljad förskola på obekväm tid anställer vi i Orsa kommun personen som ska ta hand om ditt barn. Personen får betalt per timme från oss, och blir kallad till Bemanningsenheten för att underteckna sitt anställningsavtal och få information om anställningen.

Är personen redan anställd i Orsa kommun gör vi en särskild prövning gällande arbetstidsregler.

Personer som anställts som barnskötare för att ta hand om andras barn på obekväm tid, har inte rätt att ansöka om förskola på obekväm tid för sina egna barn.

Om förskola på obekväm tid missbrukas har vi rätt att ompröva vårt beslut.

Det är barnets hemkommun där barnet är folkbokfört som ska erbjuda förskoleplats. Barnet kan bara få plats i en kommun, även om barnet ibland bor hos en vårdnadshavare i en annan kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Alla förskolor är öppna klockan 06.30–18.30 helgfria vardagar. De är stängda på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stängt för planering

Förskolorna har stängt för planering sju dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. De dagarna kan ditt barn gå i en annan förskola. Om du är arbetssökande eller föräldraledig och ditt barn går 15 timmar per vecka får barnet stanna hemma dessa dagar.

På sommaren

Under sommaren är många barn lediga och några förskolor stänger. Då samlar vi alla barn i en förskola. Vi meddelar dig i god tid om vilken förskola ditt barn kan gå i.

De barn som har allmän förskola 15 timmar per vecka är lediga 15 juni till 15 augusti.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig och ditt barn går 15 timmar per vecka kan du välja att ha ditt barn hemma hela juli. Då får du juli som avgiftsfri månad.

Barnet är hemma när du har semester.

En vecka om året har du rätt att ha barnet i förskolan när du är ledig. Det betyder 5 dagar per vårdnadshavare. Det gäller inte under sommarperioden 15 juni till 15 augusti. För att ansöka om detta fyller du i en blankett som finns på förskolan. Skicka blanketten till ditt barns rektor.

Året innan ditt barn ska börja förskoleklass kommer vi att informera dig om hur du söker förskoleklass.

 • Du som har barn i kommunal förskola får informationen i lärplattformen Meitner.
 • Du som inte har plats på förskola får information per brev.

Om ditt barn har skyddad identitet kan du kontakta oss.

Förskola till fritids

Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli. Om du vill avsluta den tidigare ska du säga upp den.

Säg upp förskoleplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Om ditt barn behöver fritids ska du ansöka om fritids.

Ansök om fritids (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du informerar oss om något ändras i familjen.
Anmäl om du ändrar

 • inkomst
 • vistelsetid
 • familjeförhållande, till exempel om ni vill ha varsin faktura om ni separerar
 • sysselsättning, till exempel blir arbetssökande eller föräldraledig.

Uppdatera dina uppgifter (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 april 2024