Våra förskolor

Vi arbetar aktivt med att vara en social och kulturell mötesplats som ger barnen förståelse för mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Våra förskolor kännetecknas av trygghet och glädje och vår vision är "Ett gott lärande i en trygg miljö där alla ska lyckas".

Vårt förhållningssätt är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån deras styrkor, intressen och behov.

Vi har sex kommunala förskolor och två fristående. Vi har både åldersindelade och åldersblandade grupper, 1-5 år.

Förskolorna har öppet klockan 06.30–18.30 helgfria vardagar. Sju dagar per läsår är förskolorna stängda för verksamhetsutveckling.

Orsa kommun ger bidrag (så kallad förskolepeng) till Orsa församling som driver en fristående förskola, Grindens förskola och Skattunge Friskola som driver Skattunge förskola.

Bergets förskola består av tre åldersindelade avdelningar. Pingvinen, Delfinen och Sälen.

På Bergets förskola värnar vi om varje barns rätt att få uttrycka sin personlighet och vi arbetar aktivt för att stärka varje barn i sin identitetsutveckling. Vi erbjuder barnen flera olika möjligheter att uttrycka sig och förskolans läroplan genomsyrar hela vår verksamhet.

För oss på Bergets förskola är den pedagogiska inne- och utemiljön viktig. Den ska vara trygg, inbjudande, inspirerande och utvecklande för både barn och vuxna. Med genomtänkt material och närvarande pedagoger skapar vi tillsammans en trygg och stimulerande miljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas och växa.

Här finns vi: Gillevägen 1 Länk till annan webbplats., 794 33 Orsa

Kontaktuppgifter
Pingvinen: 0250-55 23 07
Delfinen: 0250-55 23 19
Sälen: 0250-55 21 82

Brantuddens förskola ligger centralt, nära till Orsasjön och Lindängets naturreservat. Förskolan har fyra avdelningar med två stora gårdar som ger möjlighet till lek och utomhuspedagogik. Tillsammans med ditt barn formar vi en vardag fylld av glädje, utforskande, omsorg, lek och möjligheter till många lärande situationer

Här finns vi: Brantvägen 1 Länk till annan webbplats., 794 30 Orsa

Kontaktuppgifter
Ankaret 1-3 år:
Grön: 0250-55 21 80
Gul: 0250-55 23 38

Äventyret 3-5 år:
Blå: 0250-55 23 12
Röd: 0250-55 23 11

Huvudmän för Grindens förskola är Orsa församling, Missionsförsamlingen och Filadelfiaförsamlingen. Dessa har valt representanter till en förskolestyrelse, där också föräldrarna har sin representant.

Grindens förskola har en kristen profil, vilket innebär att barnen får traditionell svensk förskoleverksamhet, med inslag av kristna barnsånger, enkla bibelberättelser och bordsbön.

Förskolan erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. Grinden har en egen kö, men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats i mån av tillgång. Grinden tillämpar samma taxesystem som den kommunala förskolan.

Här finns vi: Kaplansgatan 12 Länk till annan webbplats., 794 21 Orsa

Förskolechef: 0250-421 90

På vår förskola planerar och utformar vi pedagoger gemensamt med våra barn en stimulerande lärmiljö. Vi erbjuder en glädjefull atmosfär med interkulturellt förhållningsätt med respekt för allas lika värde. På förskolan Nyfiken ska alla få möjlighet att bygga upp en bra självkänsla och ett bra självförtroende för att kunna möta framtiden.

Förskolan Nyfiken ligger centralt i Orsa. Med gångavstånd till bibliotek och grönområden.

Här finns vi: Kyrkogatan 18 Länk till annan webbplats., 794 30 Orsa

Kontaktuppgifter
Tryggheten 1-3 år:
Blå: 076-125 12 16
Grön: 073-093 66 60

Vänskapen 3-5 år:
Gul: 073-445 37 60
Orange: 072-242 70 79

Förskolan Parken med två avdelningar ligger naturskönt vid Lillån i centrala Orsa. Tre härliga utegårdar med växtlighet, fruktträd och bärbuskar, gungor, stor sandlåda och egen pulkabacke lockar till daglig utevistelse året om. Parken är en mångkulturell förskola där pedagogerna med ett interkulturellt förhållningssätt verkar för att barnen ska utveckla förståelse för värdet i mångfald och respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. På Parken ska alla barn känna sig lika värdefulla och få uppleva hur det är att vara en tillgång i gruppen.

Barnen och deras välbefinnande står alltid i centrum. Pedagogerna är lyhörda för barnens behov och måna om att alla barn ska känna sig trygga. Leken ges en framträdande plats, också i undervisningen, då den är grundläggande för barns välmående, utveckling och lärande.

Att lära sig samarbeta, fungera i grupp och lösa konflikter är viktiga delar i barns utveckling. På Parken kan barnen utveckla sina sociala förmågor med stöd av pedagoger som stärker och uppmärksammar positiva samspel. Det ger barnen förutsättningar att bygga positiva självbilder och tillitsfulla relationer. På Parken ses barn som kompetenta. Pedagogerna uppmuntrar och bekräftar medvetet barnen för deras positiva sidor, med målet att stärka barnens självkänslor och deras tilltro till de egna förmågorna

Här finns vi: Parkgatan 2 B Länk till annan webbplats., 794 31 Orsa

Kontaktuppgifter
Parken Norra: 0250-55 21 70
Parken Södra: 0250-55 23 21

Regnbågens förskola är en tillfällig förskola som består av en avdelning och ligger centralt i Orsa.

Vi undervisar barnen genom lek, barnen får prova nya saker, ha motoriska lekar, samspelslekar, sjunga och dansa. Vi har vår utomhusvistelse på Nyfikens och Parkens förskolor där barnen får möjlighet till lek och utomhuspedagogik i olika miljöer och träffa andra barn och pedagoger.

På Regnbågens förskola följer vi läroplanen och tillsammans med barnen fokuserar på trygghet, lust att leka och lära med en inspirerande och utvecklande miljö och en vardag fylld med glädje.

Här finns vi: Skolgatan 4 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter
0250-55 21 63

Huvudman för Skattunge förskola, Harabacken, är Skattunge Friskola (ekonomisk förening). Förskolan ligger i Skattungbyn, ca 15 km från Orsa centrum.

Förskolan erbjuder plats till barn i åldrarna 1-5 år. De har en egen kö, men erbjuder även dem som står i den kommunala kön plats i mån av tillgång. Förskolan tillämpar samma taxesystem som den kommunala förskolan.

Här finns vi: Skattunge kyrkväg 7 Länk till annan webbplats., 794 95 Skattungbyn

Rektor: 076-125 08 12, rektor@skattungefriskola.se

Läs mer på Skattunge friskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Trimsarvet är en tvåavdelningsförskola där vi i tvärgrupper ger barnen möjlighet att utveckla sitt lärande utifrån sina starka sidor och individuella förutsättningar.

Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där lärande präglas av trygghet, nyfikenhet, lust och glädje. Vi lägger stor vikt vid att barnen får stimulans i sitt sociala samspel där leken har en viktig betydelse.

Vi tillbringar en stor del av dagen utomhus. Utomhuspedagogiken är en viktig del i förskolans verksamhet. Andra områden som vi prioriterar är sång och musik, gymnastik samt kommunens specifika mål för förskolan.

Vi använder oss av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, som verktyg för att stärka barnens möjligheter till kommunikation och förståelse.

Här finns vi: Högbäcksvägen 3-7 Länk till annan webbplats., 794 92 Orsa

Kontaktuppgifter

Björnen: 0250-55 23 24
Älgen: 0250-55 23 25

Senast uppdaterad: 4 januari 2024