Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska ge dig med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i ditt egna boende. Innan du ansöker är det viktigt att läsa nedanstående information eftersom bidraget kräver vissa förutsättningar för att kunna beviljas. Vad är bostadsanpassningsbidrag? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46cca .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46cca .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d46cca' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Kommunen kan ge bidrag för en anpassning av en permanentbostad till den som är funktionshindrad. Bidraget kan lämnas till en åtgärd som är nödvändig för att ge en person med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Vem kan få bidrag? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4689b .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4689b .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4689b' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan leva så normalt som möjligt i din egen bostad. Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Bostaden måste vara din permanentbostad, du kan alltså inte få bidrag för ditt fritidshus. Bidragets syfte window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46a9d .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46a9d .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d46a9d' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Bidraget ges för att underlätta vissa viktiga sysslor och fasta funktioner i hemmet. Med fasta funktioner menas sånt som man normalt inte tar med sig om man flyttar. Exempel på bidragsberättigade funktioner: förflytta sig i bostaden sova och vila sköta hygienen laga mat och äta ta sig in och ur bostaden. Vad kan bidraget användas till? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4caf0 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4caf0 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4caf0' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Exempel på vad bidraget kan användas till: ta bort trösklar montering av stödhandtag eller räcken anpassa nivåskillnader med hiss eller ramp byta ut badkaret mot dusch installation av spisvakt förstärka fast belysning i kök och badrum installation av dörrautomatik på lägenhetsdörr, entrédörr, hissdörr och dörr till allmänt utrymme. Åtgärderna får inte ersätta normalt bostadsunderhåll. Intyg som behövs window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d493de .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d493de .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d493de' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Till din ansökan behöver du bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av den sökta anpassningen. Av intyget ska det alltså framgå att sökta anpassningar är nödvändiga med hänsyn till ditt funktionshinder. Det kan därför vara lämpligt om du tar hjälp av intygsskrivaren när du fyller i din ansökan. Vid mer omfattande anpassningar bör intygsskrivaren lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Vad får man inte bidrag till? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4958e .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4958e .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4958e' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller regionen beviljas inget bidrag till bostadsanpassning ( exempelvis badbräda till ditt badkar ). Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som beror på byggnadstekniska brister, eftersatt underhåll, avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner. Bidrag beviljas vanligtvis inte heller om bostaden avviker från lagens krav på tillgänglighet och användbarhet, för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dock kan bidrag i sådana fall beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven när huset uppfördes eller ändrades. När behövs medgivande? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d49a8a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d49a8a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d49a8a' }; SolUtils.collapseElement(config); }); För att bidrag ska kunna beviljas så kan du behöva medgivande för anpassningen. Här är några exempel: Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa godkänna. För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningens styrelse godkänna. Finns flera ägare till bostadsrätten måste samtliga ge sitt medgivande. Gäller anpassningen eget hus måste alla dess ägare ge sitt godkännande. I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande. Det är alltså viktigt att medgivandet du erhåller är skriftligt och att det framgår vad som gäller om du eventuellt flyttar. Underhåll, service och reparation window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f0d2 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f0d2 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4f0d2' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Du äger den utrustning som du fått bidrag till och ansvarar för underhållet av den. För att kunna åberopa garanti eller reklamera åtgärden bör du spara kvitto och faktura. Eventuella reklamationer hanterar du direkt med entreprenören. Utrustningen skall används och skötas enligt skötselanvisningar. Du bör räkna med utgifter för underhåll och reparationer. Du kan ansöka om bidrag till reparation/service men kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks inte av bidrag. Vi rekommenderar därför att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande din utrustning. Om du ska flytta window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f174 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f174 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4f174' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig för din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Det handlar om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden. Offerter och andra handlingar window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f275 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4f275 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4f275' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Om du själv begär in offert måste entreprenören ha F-skattsedel. Det är alltid du som är beställare gentemot entreprenören. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassning. Detta är för att konsumenttjänstlagen ska gälla för dig i ditt hem som anpassningen utförs. I ärenden med mer omfattande anpassning kan handläggaren kräva in en kopia på anbud/offert eller kostnadsberäkning, plan- och uppställningsritningar samt ritningar över bostaden före respektive efter ändring/anpassning. Ibland krävs det bygglov för anpassningen eller anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (gäller hiss). Bygglovsansökan eller anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd lämnar du in till Bygglovsenheten hos Stadsbyggnadsförvaltningen. Länk till blankettsidan Du kan även e-posta den till stadsbygg@mora.se . Observera att ROT-avdrag inte kan nyttjas samtidigt med bidrag till bostadsanpassning. Så här söker du bostadsanpassningsbidrag window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46bb8 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d46bb8 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d46bb8' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Bostadsanpassningsbidraget är behovsprövat. Det innebär att ditt behov av bostadsanpassningen bedöms innan du beviljas bidraget. Din ansökan ska lämnas in tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att du faktiskt behöver den sökta anpassningen. Det kan därför vara en bra idé om du också ber den som skrivit ditt intyg att hjälpa dig när du fyller i din ansökan. Om det handlar om stora anpassningar bör intygsskrivaren också lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Länk till blankettsidan Behöver du hjälp att söka bidrag? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4cd7a .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_166aa05167c62dff5d4cd7a .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_166aa05167c62dff5d4cd7a' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Är du vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning ska du ange barnet som sökande av bidrag. Har du svårt att göra ansökan på egen hand kan du be ett ombud om hjälp. Ditt ombud behöver då en fullmakt. Blanketter för bostadsanpassning PDF-filer window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673263ea0 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673263ea0 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_51b3e496167c5f8673263ea0' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansökningsblankett om bostadsanpassning med instruktioner Förenklad ansökningsblankett för reparation/service Medgivande Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt och bostadsrätt Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt behöver din fastighetsägare (bostadsrättsförening) godkänna att du anpassar bostaden. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt Bor du i äganderätt, exempelvis ett småhus, måste de som äger bostaden godkänna anpassningen. Ägaren måste även avstå från krav på återställande. Nyttjanderättshavarens medgivande Om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet till bostadsrätten måste de godkänna att du anpassar bostaden.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023