Bygglov & anmälan

Behöver du ansöka om lov, göra en anmälan, eller kan du börja bygga redan idag? På den här sidan guidar vi dig igenom de vanligaste åtgärderna. Sök bygglov via e-tjänst Hur går bygglovsprocessen till? Klimatdeklaration - nytt från 1 januari 2022 window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_75425d5a17ce98c8d40368b2 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_75425d5a17ce98c8d40368b2 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_75425d5a17ce98c8d40368b2' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Läs mer här: Klimatdeklaration av byggnader Klimatdeklarera så här Attefallshus - nya regler 2020-08-01 window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf7 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf7 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf7' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Riksdagen har beslutat att den största tillåtna byggnadsarean för alla typer av komplementbyggnader ska utökas från 25 m² till 30 m². Lagändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020 . ( För komplementbyggnader över 30 m² krävs bygglov. ) En komplementbyggnad kan till exempel användas som permanentbostad, fritidshus, gäststuga, garage, carport eller förråd. Åtgärder som kräver bygglov window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf8 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf8 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf8' }; SolUtils.collapseElement(config); }); I listan nedanför visas de vanligaste anledningarna till att man behöver söka bygglov. Nybyggnad Tillbyggnad Väsentlig ändrad användning Inreda en vind med bostadsyta Fasadändring Mur/plank Skyltar och ljusanordningar Campingplatser Småbåtshamnar Transformatorstationer Upplag och materialgårdar Radio- eller telemaster eller torn Parkeringsplatser utomhus Vindkraftverk Om ditt byggprojekt inte står med i listan eller om du är osäker på vad som gäller, är du välkommen att kontakta oss. Vad säger detaljplanen? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf9 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf9 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdf9' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Hitta din detaljplan! ( Klicka ) Klicka sedan på ikonen för Lager nere i högra hörnet på kartan. Välj sedan "Bygga, bo och miljö" och därunder väljer du "Samhällsplanering" och sedan "Detaljplaner". Så här ansöker du om bygglov window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdfb .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdfb .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fdfb' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov. Ansök via vår e-tjänst. ( Länk till e-tjänsten ) Situationsplan/nybyggnadskarta De här ritningarna behöver du lämna in. ( länk till ritningssidan ) - Planritning - Sektionsritning - Fasadritningar Kontrollplan Anmälan om kontrollansvarig ( Krävs ej vid enkla åtgärder ) ( Anmäl via vår e-tjänst ) Vad kostar det? Läs mer här . Om du inte kan söka via vår e-tjänst, använd alternativen nedan: direkt till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen via e-post till miljobygg@mora.se via brev till: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora. Åtgärder som kräver anmälan window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe03 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe03 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe03' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Väsentlig ändring av en byggnad (till exempel: brandskydd, bärande konstruktion, ventilation, planlösning, VA-installation) Eldstad och rökkanal Nyinstallation av Vatten och Avlopp på fastigheten Vissa rivningsprojekt (vanligtvis huvudbyggnader utanför detaljplan) Det finns även fler anmälningspliktiga byggprojekt. Vill du veta mer, kontakta Bygglovsenheten. Anmälningspliktiga "Attefallsåtgärder" Göra en komplementbyggnad ( Attefallshus ) på max 30 m² Göra en tillbyggnad på bostadshuset på max 15 m² bruttoarea ( 15 m² i ett plan, eller 7,5 m² på två plan ). Bygga högst två takkupor Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Vad kostar det? Läs mer här . Så här gör du en anmälan window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe05 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe05 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe05' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Följande handlingar ska du lämna in när du gör en anmälan. För att få börja bygga så måste du först få ett startbesked. Det kan du få när din anmälan är komplett. Anmäl via vår e-tjänst. ( Länk till e-tjänsten ) Situationsplan Om du bygger närmare gräns än 4,5 meter måste du skicka in ett intyg som visar att din granne skriftligen godkänt din situationsplan. De här ritningarna behöver du lämna in. ( länk till sidan ritningar och kartor ) - Planritning - Sektionsritning - Fasadritningar - Konstruktionsdokumentation (till exempel vid ny- och tillbyggnad, ändring av bärande konstruktion) Kontrollplan Anmälan om kontrollansvarig (Krävs ej vid enkla åtgärder) ( Anmäl via vår e-tjänst ) Prestandadeklaration (vid anmälan om installation av eldstad/rökkanal) Brandskyddsbeskrivning (vid väsentlig ändring av brandskydd, ventilation och planlösning) Vad kostar det? Läs mer här . Om du inte kan söka via vår e-tjänst, använd alternativen nedan: direkt till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen via e-post till miljobygg@mora.se via brev till adressen Miljö- och byggnadsförvaltningen, Mora-Orsa, 792 80 Mora. Undantag för en- och tvåbostadshus window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0d .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0d .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0d' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Skyddad uteplats Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Skärmtak Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer får anordnas utan bygglov om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Friggebod I en- eller tvåbostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m². Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Grannar De grannar som berörs kan medge att skärmtak, skärmvägg och friggebodar placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Hur lång tid tar det? window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0e .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0e .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe0e' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Lov (bygg, mark, rivning, förhandsbesked) För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 10 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 10 veckor, alltså totalt 20 veckor. Anmälan För att ditt ärende ska kunna handläggas ska det vara komplett. Från att ditt ärende blivit komplett ska du få ett beslut inom 4 veckor. Om ärendet är särskilt komplicerat kan handläggningstiden förlängas med högst 4 veckor, alltså totalt 8 veckor. Hur kan jag påverka handläggningstiden för mitt ärende? Lämna in en komplett ansökan/anmälan. (ritningar/kartor) Följ detaljplanens bestämmelser där du ska bygga. Kontakta Planenheten för information om detaljplaner. Om du uppmanas att komplettera din ansökan/anmälan, gör det så snabbt som möjligt. Använd gärna vår e-tjänst. ( Länk till e-tjänst )
Senast uppdaterad: 10 maj 2024