Roller i byggprocessen

Alla som är inblandade i en byggprocessen har olika roller och ansvar. Här förklarar vi mer vad varje person gör och vad som är deras ansvar. Byggherre window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe32 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe32 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe32' }; SolUtils.collapseElement(config); }); En byggherre är den som utför eller låter utföra till exempel byggnadsarbeten och är den person som söker bygglov. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. I de flesta fall anlitar byggherren en kontrollansvarig som vet vad som gäller. Kontrollansvarig window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe33 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe33 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe33' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Byggherren ska ut se en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan. En kontrollansvarig är som en garanti för att byggherren ska uppfylla de krav som gäller. Denna person ska inte leda arbetet, utan han eller hon ska övervaka att kontrollen av samhällskraven uppfylls. Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften och hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det sker några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har bestämt ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden. Den kontrollansvarige ska också delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Den kontrollansvarige ska också skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Läs mer om Kontrollansvarig Entreprenör window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe35 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe35 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe35' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Entreprenören är vanligtvis ett företag, som kan anlitas av byggherren. Entreprenören ska kunna utföra alla, eller delar av, de aktuella arbeten som förekommer i samband med bygglovet. Byggnadsnämnd/byggnadsinspektör window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe36 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe36 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_3f872d5b1784afbb04f1fe36' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Byggnadsinspektören handlägger din bygglovsansökan eller din anmälan. Byggnadsinspektören har rätt att fatta vissa beslut i byggnadsnämndens namn. Det kallas delegationsbeslut. I vissa andra fall har byggnadsinspektören inte rättighet att fatta ett beslut. Då måste det beslutet fattas av byggnadsnämndens politiker.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023