Vad kostar ett bygglov?

Vad kostar det att till exempel söka bygglov, strandskyddsdispens eller göra en anmälan? Det beror vanligtvis på, var, vad och hur stort du ska bygga. Priset justeras varje årsskifte, baserat på milliprisbasbelopp. Kostnader som kan tillkomma: Om åtgärden gäller en nylokalisering på en obebyggd tomt. Om åtgärden strider mot gällande detaljplan. Om grannarna behöver höras. Om tekniskt samråd behövs. Om slutsamråd behövs. Om installation av eldstad ingår i ärendet. Om strandskyddsdispens krävs. Exempel: Planenligt: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet inom detaljplan och byggnationen är planenlig kostar från ca 28 499 kr ( inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked ). Planstridigt: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet inom detaljplan, men som strider mot planen, kostar från ca 31 846 kr ( inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked ). Utanför detaljplanelagt område: Bygglov för nybyggnation av en villa på 150 m² i ett plan, med installation av eldstad, på en fastighet utanför detaljplanelagt område, kostar från ca 32 395 kr ( inklusive startbesked, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, VA-anslutning, slutsamråd och slutbesked ). Avslag Halva bygglovsavgiften, alternativt timtaxa. ( timpris 928 kr ) Avvisning Timtaxa, minst 2 timmar. ( timpris 928 kr ) Taxan Det är kommunfullmäktige som bestämmer avgifterna i taxan. Ladda ner senast antagna taxa ( år 2021 ). Antagen taxa indexregleras årligen, vilket betyder att avgifterna i taxan från 2021 justeras enligt årets milliprisbasbelopp. De senaste årens milliprisbasbelopp: 2021: 47,6 2022: 48,3 2023: 52,5 2024: 57,3
Senast uppdaterad: 3 januari 2024