Fälla träd

För att få fälla enstaka träd kan du behöva tillstånd från till exempel kommunen eller länsstyrelsen. Du behöver tillstånd inom strandskyddat område om naturmiljön för växt- och djurliv väsentligt förändras.

En arborist har klättrat upp i ett träd för att fälla det med motorsåg.

Har du önskemål om att ta ner träd på kommunens mark ska du kontakta Samhälle, se kontaktuppgifter nedan.

När Orsa kommun har fått in ett önskemål kommer den sparas till nästkommande vår och då görs en bedömning på plats. Det innebär att ett önskemål som kommer in under sommaren kommer att bedömas först nästkommande år.

Om det är akut fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt via telefon!

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplan eller områdesbestämmelser om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens för att få fälla träd. Enligt miljöbalken, kapitel 7, är det förbjudet att utföra en åtgärd som att fälla träd om det förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021