Kommunens mark

Publicerad: 13 september 2023 Uppdaterad: 18 mars 2024

Orsa kommun förvaltar skog, åkermark och betesmark. I den digitala kommunkartan kan du bland annat se vilken mark som kommunen äger.

Träd och vatten

Har du frågor om något som rör kommunens mark eller byggnader och anläggningar på kommunal mark kan du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0250-55 21 00 eller via mejl orsa.kommun@orsa.se Du kan också lägga in felanmälningar, önskemål och liknande via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Parker och grönområden

Orsa kommun förvaltar de flesta parkområden och planteringar i centrum samt grönytor nära bostadsområden. Har du frågor om ett område eller vill felanmäla något kontakta Orsa kommun. I kommunkartan visas vilka områden som kommunen äger.

Om du slänger trädgårdsavfall i naturen kan du bidra till att växter som finns där naturligt slås ut och andra oönskade arter istället tar över. Trädgårdsavfall kan lämnas på återvinningscentralen om du inte har möjlighet att hantera det på din tomt.

Ta också hand om fallfrukten. Att låta fallfrukt ligga kvar på marken lockar till sig älgar och andra vilda djur. Om frukten plockas upp så är det inte lika intressant för djuren att vara i bostadsområden. Om du inte använder frukten själv kan du lämna den på återvinningscentralen.

Varför får du inte slänga trädgårdsavfall i naturen?

  • Det är ett brott enligt miljöbalken att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt.
  • Väster som växer på platsen naturligt konkurreras bort av växter som vi inte vill ha i naturen. Det finns också trädgårdsarter som varit så aggressiva att de kallas för invasiva arter. Bland dessa finns till exempel jätteloka och jättebalsamin. Läs mer om invasiva främmande arter här.
  • Högar med trädgårdsavfall i naturen ser skräpigt och ovårdat ut.
  • Om du slänger trädgårdsavfall i naturen följer andra ofta efter. Det kan även leda till att andra former av avfall slängs på platsen (till exempel krukor, behandlat trä och plastpåsar).

Kommunens skog

De kommunägda skogarna är till för kommunens invånare. Den används för rekreation, friluftsliv och lek, och utgör livsmiljö för många växt- och djurarter. Skogen är också en värdefull, förnyelsebar, ekonomisk resurs. Kommunens skogar utgör en markreserv för kommunens framtida utveckling. 

Planerade skötselåtgärder

Under 2024 planeras åtgärder i kommunens skog i området mellan Lövavägen och Slaggvarpsvägen samt vid Fryksås. Syftet med åtgärderna är att begränsa barkborrens fortsatta spridning. Detta genom att ta ut de drabbade träden, men även de som ligger i riskzonen för att bli drabbade i framtiden.

För mer information om granbarkborre se Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Träd

Har du synpunkter på träd som står på kommunal mark kan du skicka en förfrågan om åtgärd till Orsa kommuns kontaktcenter. Uppgifter som ska skickas in är en beskrivning av önskad åtgärd, eventuella problem trädet orsakar, läge (fastighetsbeteckning, adress eller liknande) och om möjligt bilder på trädet.

Att träd på kommunal mark skuggar eller för att kvistar, barr och löv kommer in på enskilda tomter innebär inte att trädet rutinmässigt ska tas bort. En bedömning görs från fall till fall.

För kommunal skogs- och naturmark finns i regel skogsbruksplaner som anger när åtgärder i området ska göras. Planen kommer så långt som möjligt att följas. Finns det träd i området som bedöms utgöra en risk kan punktinsatser behöva göras.

Träd är en viktig del i den offentliga miljön, för vår stadsmiljö och för karaktären i varje enskilt bostadsområde. Grönområden fungerar som samhällets "lungor" och bidrar med bland annat rening av dagvatten och avgaser som skyddar mot störningar.

Vissa träd är särskilt skyddade via detaljplaner eller genom särskilt skydd i miljöbalken, till exempel naturreservat, biotopskydd, naturminne och Natura 2000. För dessa träd gäller särskilda regler.

Naturmark i tätbebyggelse är av ett stort värde både för växt- och djurlivet samt för rekreationsområde för boende. Naturmark ska vårdas vilket innebär att olikåldriga bestånd bör finnas och utvecklas. Detta innebär att ungskott (sly) inte tas bort slentrianmässigt eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar. Helheten ska beaktas.

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd. För att veta vart gränserna är till din fastighet behöver gränsmarkeringar hittas i terrängen, till exempel råsten eller järnrör.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelserna om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Du söker marklov via e-tjänsten om bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Kommunala skyddsjägare

Orsa kommun ansvarar för att ta hand om skadade eller döda djur på kommunal mark inom detaljplanelagt område. Ibland kan det krävas åtgärder och detta görs i sådana fall av en kommunal skyddsjägare.

Du som privat markägare ansvarar själv för att åtgärda problem med vilda djur inom den egna tomten. Kommunen kan förmedla kontaktuppgifter till skyddsjägarna men du får själv betala eventuell ersättning till skyddsjägaren.

Kommunala skyddsjägare tar inte hand om skadade djur i samband med trafikolyckor, där ansvarar Polisen och Nationella Viltolycksrådet (eftersöksjägare).

För mer information besök webbplatsen viltolycka.se. Länk till annan webbplats.

Som fastighetsägare kan du förebygga att vilda djur kommer in på tomten eller bostadsområdet genom att hålla din trädgård fri från fallfrukt, hålla komposter stängda och framförallt att inte medvetet lägga ut föda i syfte att mata vilda djur. Ett villaområde eller en miljö med mycket trafik är ingen naturlig plats för ett vilt djur. Djuren söker sig till platser där tillgången på mat är stor oavsett var de ligger. Observera att fallfrukt och trädgårdsavfall inte får tippas på kommunal mark. Trädgårdsavfall kan lämnas på återvinningscentral i Orsa.

Betesförmedling och torka

När torkperioder kommer kan det vara svårt för djurägare att hitta bete. Har du mark som kan upplåtas till bete eller slåtter? Eller är du djurägare som är i behov av mer mark? Länsstyrelsen erbjuder en betesförmedling där mark- och djurägare kan hitta varandra. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024